Våra tjänster

DHI levererar beslutsunderlag såsom beräkningsresultat, analyser, mätningar, konsekvensbedömningar och slutsatser för vattenrelaterade frågeställningar inom samhällsplanering. 

Urbant vatten  Inlandsvatten                              Marina lösningar                           
Klimatanpassning Grundvatten Vattenförvaltning och vattenmiljö
Regional vattenförsörjning
Gruvindustri Kustnära verksamheter
Dricksvattenledningsnät Ytvatten Hamnar och sjöfart
Inläckage
Vattenförvaltning och vattenmiljö Marin energi
Avloppsledningsnät Insjöar

Dagvattenhantering    
Fältmätningar
   
Klimat & Regn    

Urval av referensprojekt
Future City Flow - Beslutstödssystem för tillskottsvatten
Marin prognosmodell för Göteborgs hamn
Hydrologiskt övervakningssystem i Forsmark
Havs- och vattenmyndighetens handlingsplan för klimatanpassning
Vattenbalansberäkningar i Lyckebyån