Våra tjänster

DHI levererar beslutsunderlag såsom beräkningsresultat, analyser, mätningar, konsekvensbedömningar och slutsatser för vattenrelaterade frågeställningar inom samhällsplanering. 

Urbant vatten  Inlandsvatten                              Kust & Hav                                
Klimatanpassning Grundvatten Vattenförvaltning och vattenmiljö
Regional vattenförsörjning
Gruvindustri Marin infrastruktur
Dricksvattenledningsnät Ytvatten Hamnar och sjöfart
Inläckage
Vattenförvaltning och vattenmiljö Marin energi
Avloppsledningsnät Insjöar
Dagvattenhantering    
Fältmätningar
   
Klimat & Regn    

Urval av referensuppdrag
Future City Flow - Beslutstödssystem för tillskottsvatten
Marin prognosmodell för Göteborgs hamn
Hydrologiskt övervakningssystem i Forsmark
Havs- och vattenmyndighetens handlingsplan för klimatanpassning
Vattenbalansberäkningar i Lyckebyån