Hydrologiskt övervakningssystem i Forsmark

DHI har i över ett decennium haft ett nära samarbete med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) när det gäller modellering av det ytliga hydrologiska systemet i Forsmark, där SKB vill anlägga ett djupförvar för använt kärnbränsle. Ett omfattande arbete har gjorts för att sätta upp, förstå och kalibrera en hydrologisk modell baserad på platsdata för Forsmark.

Naturen i Forsmark är speciell med både Natura2000-områden och skyddade arter, såsom t ex gölgroda och gulyxne. Det är därför av vikt att säkerställa att inte grundvattenytan sänks p g a byggandet av slutförvaret.

Med syfte att övervaka det ytliga systemet håller DHI tillsammans med SKB på att sätta upp ett övervakningssystem som integrerar flera modellverktyg. Genom att löpande köra parallella modellsystem, det ena med naturliga förhållanden och det andra med den framskridande byggnationen, kan resultaten mellan de två modellerna jämföras för att utvärdera påverkan av tunnelbygget. Ett larmsystem kan kopplas till övervakningssystemet för att identifiera när oönskade skillnader mellan modellerna noteras, och beslut om lämplig åtgärd behöver tas. Systemet inkluderar även automatiska korttidsprognoser (2 veckor) och säsongsprognoser (flera månader) varje dygn, för att i god tid kunna förutspå riskerna.

 Projektet genomförs av DHI Sverige tillsammans med kollegor från Danmark och i nära samarbete med SKB.