Ytvatten

Beskrivning

Även om Sverige har rikligt med yt- och grundvatten blir frågor om för lite och för mycket vatten allt mer aktuella. Genom vattenförvaltningen och översvämningsdirektiv ställs större krav på hållbart kvantitativt nyttjande av vattenresursen där hela avrinningsområdet måste beaktas. En stor del av Sveriges vattenuttag sker i ytvattenförekomster. Flera områden i Sverige har idag problem med översvämningar och vattenbrist. Vi kan förväntas oss att dessa problem kommer förvärras i ett framtida klimat. Riskhanteringsplaner och åtgärder blir ett viktigt instrument för att hantera detta.

DHI är ledande experter inom hydrologisk och hydraulisk modellering kan bidra till att lösa även svåra ytvattenfrågor inom en rad olika områden. Vi har ett brett arbetsfält som täcker hela världen. Våra kunder är allt från kommuner, myndigheter, verksamhetsutövare till Världsbanken och nationer. Vi kan med våra modeller lösa enkla till mycket avancerade beräkningar där vi kopplar olika modeller. Vi kan också bistå med prognossystem och bistå med hydrologiska underlag till ansökningar om vattenverksamheter

Tjänster

  • Vattenbrist – Analyser och beräkningar av vattentillgång. Fördelning och optimering av vattenresursen
  • Översvämningar – översvämningskarteringar oavsett vad vattnet, underlag till riskhanteringsplaner, åtgärdsoptimering, utvärdering av orsaker och verkan, online-system för höga flöden konsekvenser på vattenanläggningar utanför översvämningsområdet.
  • Vattenreglering – vattenregleringens hydrauliska konsekvenser, optimering av vattenreglering, prognossystem
  • Jordbrukets vattenfrågor – beräkning av vattentillgång till bevattningsvatten, hydrauliska analyser av markavvattning, prognossystem för torka, kompetensstöd till underhåll av vattenanläggningar
  • Kvantitativ vattenplanering – vattenplanering på avrinningsområdesnivå, planering av översvämningsytor
  • Dammar och reservoarer – hydrologiska analyser i dämningsområden, dimensionerande flöden, sedimentfångst och hantering i dammar
  • Kompetensutveckling – kurser i hydrologi och hydraulik, kurser i modellering i Mike modellerna

Kontakter

Erik Mårtensson