Vattenförvaltning och vattenmiljö

Beskrivning

Genom vattendirektivet har vattenmiljöfrågorna fått en helt ny tyngd. Sverige har stora utmaningar att förbättra såväl vattenkvalitén som de fysiska habitaten. Med så stora utmaningar som anges i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, behövs prioritering, att förebygga ytterligare försämring och förbättra tillståndet. Det behövs åtgärder som är kostnadseffektiva.

DHI är den ledande kompetensen inom området hydromorfologi. DHI har stor internationell erfarenhet av miljöanpassad vattenreglering. DHI tagit fram flera nationella vägledning inom hydromorfologi åt centrala myndigheter och har expertkompetens inom bedömningsgrunder och statusklassning. De verktyg som DHI förfogar över kan modellera de fysiska habitaten, inklusive erosion och sedimentation. Även organismer, till exempel fisk, kan modelleras genom agentbaserad modellering. Inom vattenkvalitetsfrågor kan DHI modellera transport av ämnen i såväl vattendrag som sjöar. Exempel på områden är spridning av miljögifter, riskbedömning av höga näringshalter och åtgärdsoptimering. Även prognossystem är möjliga inom vattenmiljöområdet. Modellering av vattenmiljöfrågor kan ske i ytvatten och grundvatten eller båda områdena kopplat till varandra.

Tjänster

  • Miljökvalitetsnormer - bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer genom fysisk påverkan, näringsbelastning och miljögifter
  • Vattenreglering – analys av hydromorfologisk påverkan, erosion och sedimentation, effekter på fysikaliskt-kemiskt tillstånd
  • Statusklassning och bedömning av påverkan på hydromorfologi
  • Modellering av vattenkvalité i yt- och grundvatten
  • Optimering av åtgärder inom fysisk påverkan och
  • Modellering av spridning av miljögifter inom yt- och grundvatten
  • Utvärdering av klimatförändringar på vattenkvalité och fysiska habitat
  • Kompetensutveckling – utbildningar inom miljörelaterad hydraulik, hydromorfologi,
  • Kompetensstöd - stöd avseende MKN, hydromorfologi, kraftigt modifierade vatten

Kontakter

Martin Johnsson