Vattenbalansberäkningar i Lyckebyån

DHI Sverige har av Länsstyrelsen i Blekinge blivit ombett att genomföra vattenbalansberäkning för Blekinge län. Bakgrunden är att länet redan idag har vattenbrist i vissa områden, något som kan förvärras i ett framtida klimat. Idag saknas en övergripande bild av vattenuttag och vattenlagring i länets avrinningsområden, framförallt i relation till tillgången på vatten i olika delar av länet. Behovet av att förstå vattenbalanser, med andra ord balansen mellan vattentillgång och vattenuttag, ökar med de klimatförändringar som blir allt tydligare.

Blekinge län består av 15 huvudavrinningsområden, varav 14 mynnar i havet inom länet. Ett av dessa valdes ut som pilotområde för beräkningar av vattenbalans. Mot bakgrund av att länets viktigaste vattentäkt ligger i Lyckebyåns avrinningsområde - och att intresset från Karlskrona kommun är stort – valdes detta avrinningsområde.

Uppdraget delades in i fyra delmoment:

  • Kartläggning av hydrografiska data, vattenuttag, vattentillgång, regleringar, vattendomar etc.
  • Upprättande av geografisk vattenbalansmodell som beaktar alla betydande vattenuttag, vattentillgång, regleringar, vattendomar, överledningar etc.
  • Verifiering av modell.
  • Beräkning och utvärdering av scenarier.

Modellen användes för att simulera risken för vattenbrist vid olika scenarier. I ett framtida klimat ökar risken för vattenbrist i länet. I Lyckebyån finns sjön Törn, som kan regleras och därvid klara de längre framtida torrperioderna. I andra avrinningsområden i länet där denna möjlighet saknas, kan ett framtida klimat skapa problem med ökad risk för vattenbrist.

Upprättad modell kan användas för att:

  • etablera ett prognossystem för vattenbalansen i avrinningsområdet och prioritera användare vid vattenbrist.
  • simulera effekterna av att återinföra förlorade våtmarker och sjöar.
  • utvärdera hur ändrade vattenuttag, markanvändning etc. påverkar vattenbalansen i avrinningsområdet.
  • analysera miljöanpassning av vattenreglering.

DHI har genomfört liknande projekt i bl.a. Kenya.