DHI LEVERERAR UNDERLAG TILL Havs- och vattenmyndighetens handlingsplan för klimatanpassning

Havs- och vattenmyndighetens vision om Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla är en utmaning eftersom klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen samt uppfylla miljökvalitetsnormer och de globala målen för hållbarhet.

HaV:s arbete med handlingsplan för klimatanpassning syftar därför till att anpassa verksamheten till ett förändrat klimat med målet att stärka ekosystemens motståndskraft mot de påfrestningar som följer av klimatförändringarna. Handlingsplanen är en del av HaV:s klimatstrategi.

I samarbetet mellan HaV och DHI identifierades ett stort antal klimatanpassningsåtgärder och ett antal prioriterade åtgärder har förts in i HaV:s verksamhetsplan för år 2018. Några av åtgärderna handlar om att verka för att återställa naturliga svämplans- och översvämningsområden, säkerställa vattenhushållning och dricksvattenförsörjning samt att stärka skyddet för dricksvattentäkter. Fiskförvaltning, havsplanering och strategier för hur ökade uttag av förnyelsebar energi kan kombineras med minskad påverkan på vattenmiljöerna är också prioriterade i handlingsplanen.

Läs mer i Havs- och vattenmyndighetens slutredovisning: https://www.havochvatten.se/download/18.413d9ff9162bd6b08f0376e8/1523974006883/handlingsplan-klimatanpassning.pdf