Klimatanpassning

Beskrivning

Behovet av klimatanpassning och anpassning av samhället till ett föränderligt klimat ökar. I framtiden kan flödena i vattendragen både öka och minska beroende på var man är i landet, vilket årstid som är aktuell. I stora delar av Sverige kommer avrinningen att öka med 5-25 %.  Konsekvenserna av klimatförändringar kan bli både mer frekventa översvämningar men också vattenbrist sommartid. I vissa fall kan båda problemen uppstå i samma område, något som kan försvåra åtgärdsarbetet. Vi kan också förväntas förändringar i grundvattennivåer vilket exempelvis kan påverka jordbruket. Förändrad avrinning innebär ökad erosion, något som sällan beaktas i modellerna. Vattendragen kommer öka sin tvärsnittsarea på grund av ökad avrinning, något som kan minska översvämningsrisken, men samtidigt öka risken för skred och ras. Instabilt väder sommartid samtidigt som torka kan innebär ökad risk för skyfall och kraftig ytavrinning. Sammantaget behöver samhället se över sin sårbarhet och anpassa sig efter ett förändrat klimat. I många fall leder det till att olika intressen måsta avvägas mot varandra.

I många av de projekt som DHI genomför finns klimatförändringar med som scenarion. Vissa beräkningsmetoder som DHI har utvecklat, till exempel skyfallsmodellering, är direkt kopplad till klimatanpassning. DHI kan beräkna effekterna av ett framtida klimat både i yt- och grundvatten. Denna modellering kan också ta hänsyn till behov i olika verksamheter och avvägning mot vattenmiljöfrågor. DHI kan därför vara ett stöd i hela processen, från kartläggning till åtgärder och riskhantering. DHI har också ledande på övervakningssystem av hydrologin och koppla detta till yt- och grundvattenhydrologi i landsbygd och i städer.

Tjänster

  • Kartläggning av översvämningsområden i städer och landsbygd i ett framtida klimat
  • Skyfallsberäkningar kopplat till olika framtida riskscenarier.
  • Beräkning av vattentillgångar i dag och i ett framtida klimat
  • Expertstöd för optimering av kostnadseffektiva klimatanpassningsåtgärder

Kontakter

Christofer Karlsson