Inläckage

Beskrivning

En försämrad kondition på ledningsnätet innebär ett ökat flödesbidrag av läck- och dränvatten. Tillskottsvatten utgör grunden för en hel del olika problem i våra avloppssystem. Såväl en direkt som en indirekt nederbördspåverkan kan orsaka tillfälliga överbelastningar i ledningar och pumpstationer. Effekter av sådana överbelastningar är ofta bräddningar eller översvämningar. En ökad tillrinning och utspädning ger ökade driftkostnader samt en försämrad reningseffekt vid våra reningsverk.

Med hjälp av mätningar kan DHI lokalisera källorna till tillskottsvattnet. En mätinsats i kombination med t ex en ledningsnätsmodell i vår programvara MIKE URBAN gör att vi kan ringa in problemen och identifiera vilka delar av ert ledningsnät som är mest drabbat och var en särskild åtgärd kan förväntas ha störst effekt. Med vår kompetens och erfarenhet inom området kan vi hjälpa er att ta fram en åtgärdsplan för en minskad mängd tillskottsvatten i VA-systemet.

Kontakt

Fredrik Bergh