Gruvindustri

Beskrivning

Sverige är en av de viktigaste gruvnationerna inom EU. Sverige står för nästan 95 % av produktionen av järnmalm och en av de största producenterna av koppar, zink, silver. Vid gruvbrytning förekommer nästan alltid vattenfrågor. Det kan till exempel vara hantering av överskottsvatten eller inträngande grundvatten, med andra ord frågor som både rör vattenkvantitet och vattenmiljö. Grundvattenprojekt inom gruvindustrin blir allt komplexa. DHI har tillgång till värdledande modeller för grundvattenflöden, spridning av metaller och föroreningar och konduktiv värmetransport, utsläpp av överskottsvatten till ytvattenförekomster.

Tjänster

  • Grundvattenmodellering i samband gruvbrytning
  • Modellering av flöden i och genom gruvdammar
  • Modellering av spridning av partiklar och metaller i yt- och grundvatten
  • Uppskattning av vattenvolymer

Kontakter

Erik Mårtensson