Dagvattenhantering

Beskrivning

Dagvatten utgör både en resurs och en utmaning och är en viktig del av stadsplaneringen. Våra utredningar inom dagvattenhantering bidrar till en mer kostnadseffektiv, pålitlig och hållbar hantering av dagvatten, från källa till rening. Uppdragen utgörs bland annat av hydrauliska utredningar, åtgärdsplanering, översvämningsproblematik, dimensionering, konsekvenser av planarbeten och exploateringar samt miljöpåverkan och reningseffekter från anläggningar. Inom teknikområdet dagvattenhantering kan vi även erbjuda fältmätningar och -inspektioner.

Översvämningar i tätorter till följd av extrema regnhändelser är redan idag ett betydande problem. Därtill indikerar klimatmodeller att dessa problem kan komma att bli allt vanligare i framtiden. Riskområden bör kartläggas och resultatet bör användas som ett underlag vid planering för nyexploatering, men även som en grund för åtgärdsplanering i befintliga områden. Med DHI:s expertis och egenutvecklade numeriska modellverktyg (MIKE Powered by DHI) kan vi skräddarsy lösningar som möter era specifika krav.

Översvämningsanalyser görs på DHI med hjälp av programvarorna MIKE 21 och MIKE URBAN. Med MIKE 21 byggs en tvådimensionell höjdmodell upp som sedan belastas med ett skyfall. Höjdmodellen är kopplad till en ledningsnätsmodell. Tvåvägskommunikationen mellan de bägge modellsystemen möjliggör en dynamisk beskrivning av översvämningsförloppet, med hänsyn tagen till såväl terrängens egenskaper som ledningsnätets avledningsförmåga.

Utredningen utgör ett utmärkt planeringsverktyg för plan- och byggavdelningen vid framtagande av ÖP/DP. Analysen ger även en god bild av ledningsnätets funktion, med identifiering av svaga punkter i ledningsnätet samt beräkning av trycknivåer och flöden i hela systemet. De bägge modellsystemen kan därefter utnyttjas för analys av effekterna av olika åtgärdsförslag. Resultaten kan presenteras som visuellt pedagogiska och användbara kartor och figurer.

Kontakt

Fredrik Bergh