Avloppsledningsnät

Beskrivning

Målet med våra utredningar inom avloppsledningsnät är en mer kostnadseffektiv, pålitlig och hållbar hantering av avloppsvatten, från källa till rening. Våra uppdrag utgörs bland annat av hydrauliska utredningar, åtgärdsplanering, on-line- och realtidsstyrning av ledningssystem och reningsverk, översvämningsproblematik och ansvarsutredningar, dimensionering, konsekvenser av planarbeten och exploateringar, tillskottsvattenutredningar samt miljöpåverkan från ledningsnät och anläggningar. Inom teknikområdet avloppsledningsnät kan vi även erbjuda fältmätningar och -inspektioner.

Kontakt

Fredrik Bergh