WiCiD: Water In City Design. SOLUTIONS FOR WICKED PLANNING PROBLEMS


Introduktion

Projektet WiCiD lyfter fram vatten som den strukturerande och värdeskapande resurs den borde vara i stadens utveckling. Genom att förena marknadsledande aktörer inom VA, digitala beslutsstöd, arkitektur och datordriven gestaltning tillsammans med kommunala behovsägare och forskare, utvecklar vi processtöd och nya tjänster som ska bidra till att klimatanpassa städer. Vi lyfter in frågor kring skyfall, höga flöden/vattennivåer samt dagvatten tidigt i planeringen så att hänsyn tas till vattnets naturliga vägar och därmed kan stärka resiliensen i den byggda miljön. Multifunktionella ytor som inkluderar sociala, kreativa, biologiska och funktionella värden i staden kan då skapas kostnadseffektivt samtidigt som den byggda miljön klimatsäkras. Genom att tidigt tillgängliggöra kunskap om vattnets centrala påverkan på livskvalitet och synliggöra det i stadsrummet kan klimatanpassning bli en del av utvecklingen av en mer hälsosam, samutnyttjad stad - istället för en dyr utmaning. 

DHIs roll
DHI har ansvarat för övergripande projektledning och utveckling av ett avancerat digitalt beslutsstöd för nya arbetsprocesser inom klimatanpassning. Utfallet kommer bidra positivt till städers utveckling mot att dels bli mer resilienta och dels bättre kunna nyttja vattnet som resurs i stadsplaneringen. 

Partners
WiCiD är ett samarbete mellan DHI Sverige AB, Fojab AB, Chalmers, Göteborg Stad, Göteborgs Regionen, Zenta AB, VA Syd, Lunds kommun och Tyresö kommun.

Finansiär
Vinnova finansierar projektet med ca 5 MSEK.

Projekttid
Nov. 2021 – nov. 2023. 

Kontaktpersoner
Marinette Hagman, gruppchef Vattenförsörjning samt Christofer Karlsson, marknadsansvarig, Dagvatten/skyfall.