2018 blev VA SYD det första kommunala VA-bolaget i Sverige att börja använda MIKE WaterNet Advisor. Under de fyra åren som gått har användningsområdet för den hydrauliska modellen breddats inom organisationen.

Utmaning

De allra flesta svenska kommuner och VA-bolag har hydrauliska modeller över dricksvattenledningsnätet. Detta är en digital avbild av det verkliga systemet. Dock har användningsområdet för dessa varit begränsat av programvarorna på marknaden vad gäller komplexitet och tillgänglighet

Lösning

DHI har tagit fram den webbaserade programvaran MIKE WaterNet Advisor för att sänka tröskeln för hydraulisk modellering samt göra den lättåtkomlig för olika typer av användare. Dessutom möjligt att köra lokalt från egna servrar, vilket varit en grundförutsättning.

VA SYD började använda MIKE WaterNet Advisor 2018, som första kommunala VA-bolag i Sverige. Sedan dess har VA SYD använt verktyget till en mängd typer av analyser i vattendistributionssystemet, allt från avbrottsfall och kapacitetsutredningar till vattenkvalitetsanalyser. Susanne Steen Kronborg som er utvecklingsingenjör på VA SYD säger att det går snabbt och enkelt att utreda driftsrelaterade frågor med hjälp av MIKE WaterNet Advisor. Informationen blir överskådlig och lätt att kommunicera med kollegor och resultaten kan användas för att ta beslut. Vid behov av mer ingående analyser används MIKE+ WD.

Enligt Susanne är gruppen som arbetar med de hydrauliska modellerna inom organisationen ständigt växande. Dricksvattenutredningsgruppen har skapat egna lathundar i programmet och arrangerat interna kurser för personalen på VA SYD.

Med hjälp av MIKE WaterNet Advisor har det blivit enklare att kommunicera kring vattendistributionssystemet mellan olika avdelningar, från utredning- och planeringsavdelningen till drift och underhåll.

Programvaran har även skapat nya samarbetsplattformer, bl.a. med Sydvatten, (Skånes vattenproducent och -distributör). En sammanslagen modell för alla VA SYDs medlemskommuner och Sydvatten kommer under 2022 att kopplas till mätsignaler från SCADA-systemet i MIKE WaterNet WD Online. Då blir det möjligt att utföra analyser med modellen i realtid och köra scenario både framåt och bakåt i tiden.

Resultat

Breddat användningsområde för de hydrauliska modellerna

Ökad förståelse av vattendistributionssystemet hos flera medarbetare

Flera medarbetare kan förstå och arbeta med hydraulisk modellering

'WaterNet Advisor kan användas som pedagogiskt verktyg för att visa hur distributionssystemet fungerar för en bredare grupp av medarbetare.

Många av de dagliga frågor och utmaningar som uppstår kring vattenförsörjningen kan snabbt analyseras med hjälp av WaterNet Advisor.'

Susanne Steen Kronborg, Utvecklingsingenjör
VA SYD

Om kunden

VA SYD – VA- och avfallsorganisation i Malmöregionen, Sverige. VA SYD levererar dricksvatten till kommunerna Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö, totalt ca 550 000 personer. Sedan 2011 har DHI stöttat VA SYD med modelluppbyggnad och utredning.

Programvara

Låt oss hjälpa till

Vill du ta nästa steg för att möta dina utmaningar?