04 Jul 2013

งานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ Mathematical Modeling for Real World Water Management

เป็นการจัดงานสัมมนาร่วมกันระหว่าง DHI และศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การประชุมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ Mathematical Modeling for Real World Water Management ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้ที่สนใจรายละเอียดในงานสัมมนา ทางคณะจัดงานได้รวบรวมเอกสารในงานสัมมนาเท่าที่ได้รับอนุญาติจากผู้บรรยายในงาน นำมาเผยแพร่ดังต่อไปนี้

UGM Thailand 2013 UGM Thailand 2013 UGM Thailand 2013
  • รายละเอียดการจัดงานสัมมนา
  • แบบจำลอง DHI ในภาพรวม
  • แบบจำลองทางชลศาสตร์2 มิติสำหรับงานวิศวกรรมชายฝั่ง และแผนที่น้ำท่วม รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆของแบบจำลอง
  • แบบจำลองรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
  • แนวทางปฏิบัติการที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์วิกฤติน้ำแล้งและน้ำหลาก
  • การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย (ติดต่อดร. ภาณุวัตน์ ปิ่นทอง โดยตรง เพื่อขอรับเอกสาร)
  • การวางแผนเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติงานพัฒนาแหล่งน้ำที่เหมาะสมและยั่งยืน (ติดต่อคุณ บุญจง จรัสดำรงนิตย์ โดยตรง เพื่อขอรับเอกสาร)
  • แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบทเรียนจากมหาอุทกภัย 2554
  • การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาคลื่นสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย
  • การนำเสนอผลจากโครงการพัฒนาระบบแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์การไหลในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติภายใต้โครงการพัฒนาการใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาผ่านเว็บไซด์

เรียนรู้เพิ่มเติม