29 Oct 2014

สัมมนาทางวิชาการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อรับมือปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ MIKE CUSTOMISED Real Time จัดขึ้นที่ภูเก็ต


ด้วยศูนย์วิจัยทางภัยพิบัติธรรมชาติ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในภาคใต้ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับพิบัติภัย น้ำท่วม และ ดินถล่มของภาคใต้อย่างต่อเนื่อง และนำมาวิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาแบบจำลอง เพื่อช่วยในการบริหาร จัดการ คาดการณ์ และแก้ปัญหาทางด้านพิบัติภัย ได้ร่วมกับ DHI สถาบันที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม ประเทศเดนมาร์ก กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อรับมือปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ MIKE CUSTOMISED Real Time ระดับผู้บริหาร” ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ โรงแรม เอาท์ทริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ตบีช รีสอร์ท โดยเรียนเชิญผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนประมาณ 30 ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการรับมือภัยพิบัติธรรมชาติจากน้ำด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่ใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบ Real time พร้อมกับการพัฒนาแบบจำลองน้ำ ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ น้ำทะเล น้ำในชุมชนเมือง เป็นต้น ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และหาแนวทางป้องกันภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ

กล่าวเปิดงานโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ หัวหน้าศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ น้ำท่วมหาดใหญ่ อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

Flooding seminar in Phuket