25 Mar 2011

Projekt VESNA

Počítačové simulácie pomáhajú Levičanom pripraviť sa na povodne – zdá sa, že sa nám to celkom podarilo Spoločnosť DHI SLOVAKIA úspešne ukončila projektu aplikovaného výskumu „PoVodEň v meSte – Nástroj pre podporu rozhodovaniA (VESNA)“, pod

Počítačové simulácie pomáhajú Levičanom pripraviť sa na povodne – zdá sa, že sa nám to celkom podarilo

Spoločnosť DHI SLOVAKIA úspešne ukončila projektu aplikovaného výskumu „PoVodEň v meSte – Nástroj pre podporu rozhodovaniA (VESNA)“, podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV). Pre potreby povodňového manažmentu mesta Levice bol vyvinutý nástroj pre podporu rozhodovania pri povodňových situáciách na toku Podlužianka. Riečka Podlužianka, ktorá steká zo Štiavnických vrchov do rovinatého územia v okolí Levíc, je typická povodňami s rýchlym stúpaním po prívalových zrážkach. Systém je orientovaný na analýzu jednotlivých zrážkových epizód a následných prívalových povodní. Vstupným údajom je predpoveď zrážok modelu ALADIN, verejne prístupná na internetovej stránke SHMÚ. Na základe úhrnu a trvania predpovedaných zrážok a miery nasýtenia povodia systém vyberie reprezentatívny povodňový scenár. Pre vybraný povodňový scenár systém užívateľovi ponúka: mapy povodňového ohrozenia a povodňového rizika mesta (kompatibilné s požiadavkami legislatívy), textový popis rozsahu a postupu záplavy, grafické animácie a vizualizácie záplavy v meste a okolí, odporúčania pre rozhodovanie a potrebné činnosti, informácie o neistotách a doplňujúce dôležité informácie. Pri zostavení systému VESNA boli použité nasledujúce metódy: letecké snímkovanie a fotogrametrické mapovanie záujmového územia, zrážkovo-odtokové modelovanie metódou jednotkového hydrogramu, 2D hydrodynamické modelovanie zaplavovania mesta Levice a blízkeho okolia, obojsmerná komunikácia medzi GIS a 2D hydrodynamickým modelom, jednoduché kategórie fuzzy logiky a rozhodovacie tabuľky, kompilácia nástroja VESNA ako HTML stránky pre použitie v počítači so štandardným internetovým prehliadačom. Systém bol na jar 2010 uvedený do testovacej prevádzky a „naostro“ úspešne použitý počas povodňovej situácie v júni 2010, kedy bola jeho presnosť zlepšovaná pomocou analýz radarových dát a aktuálnych údajov o zrážkach od pozorovateľa zrážkomera. Na výsledky projektu boli priaznivé ohlasy z odbornej i laickej verejnosti, ba aj v médiách. Reportáže o výsledkoch projektu priniesla Levická televízia, ale aj celoštátna komerčná televízia Markíza v hlavných večerných správach.