22 Aug 2023

Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych w mieście Żary!

Z radością informujemy, że w ostatnim czasie, mieliśmy przyjemność podpisać kolejną, bardzo ważną umowę dotyczącą opracowania systemu zagospodarowania wód opadowych w mieście Żary,
w ramach projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”.

W ramach naszego projektu przewidujemy:

Kampanię Pomiarową: W ciągu dwóch pełnych miesięcy, skoncentrujemy się na intensywnym monitorowaniu opadów deszczu. Zainstalujemy 6 stanowisk pomiarowych w kanałach deszczowych oraz w wskazanych fragmentach sieci sanitarnej. Dodatkowo, utworzymy co najmniej 2 stanowiska deszczomierzowe, aby uzyskać wszechstronne dane dotyczące intensywności opadów.

Inwentaryzację Terenu: Przeprowadzimy gruntowną inwentaryzację obszarów związanych z opadami deszczu, takich jak zlewnie deszczowe, rowy melioracyjne, cieki wodne i urządzenia wodne. Dokładnie przeanalizujemy stan obecny sieci kanalizacji deszczowej oraz wskazanych odcinków kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Żary.

Opracowanie Modeli Symulacyjnych: Na podstawie wyników kampanii pomiarowej, stworzymy precyzyjne modele symulacyjne sieci deszczowej oraz wybranych fragmentów kanalizacji sanitarnej.
Te modele będą kalibrowane, aby odzwierciedlały rzeczywiste warunki terenowe.

Opracowanie Systemu prognostycznego: W ramach projektu wdrożymy system prognozowania powodzi oraz podtopień wynikających z przeciążeń systemu kanalizacji opadowej. System będzie połączony
z numeryczną prognozą pogody oraz urządzeniami pomiarowymi zbierającymi informacje o przepływach
i napełnieniach w trybie on-line z urządzeń pomiarowych.

Analizę Istniejącego Systemu: Za pomocą modeli symulacyjnych przeprowadzimy dogłębną analizę całego systemu. Zidentyfikujemy punkty krytyczne kanalizacji oraz określimy rezerwy hydrauliczne sieci kanałów, co pozwoli na skuteczne zarządzanie wodami deszczowymi.

Oprogramowanie Komputerowe: Wdrożymy oprogramowanie, które pozwoli na wizualizację i dostęp online do danych pomiarowych poprzez platformę informacyjną. To umożliwi bieżący monitoring
i efektywne podejmowanie decyzji.

Opracowanie Planu Potencjału Terenu: Przygotujemy plan wykorzystania obszarów sprzyjających retencji wód deszczowych oraz implementacji zielonej infrastruktury, co ma na celu zwiększenie naturalnej retencji wód opadowych.

Koncepcja Rozwoju Infrastruktury: Przygotujemy zestawienie propozycji prac modernizacyjnych w sieci kanalizacji, wraz z założeniami systemu monitoringu. Skoncentrujemy się także na koncepcji przyszłego monitoringu kanalizacji deszczowej.

Opracowanie Map i Koncepcji Projektowej: Stworzymy szczegółowe mapy podziału zlewni, cieków powierzchniowych i wód stojących. Opracujemy również mapy warunków hydrogeologicznych, w tym poziomów wód gruntowych. Do tego dołączymy koncepcję projektową rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z szacunkowymi kosztami realizacji.

Dzięki nowemu systemowi będzie można lepiej chronić zagrożone obszary miasta przed skutkami ekstremalnych opadów deszczu oraz minimalizować ryzyko powodzi.

Cieszymy się, że możemy podjąć te działania w celu poprawy zarządzania wodami deszczowymi
w pięknym mieście Żary. Wierzymy, że dzięki tej współpracy, kolejne miasto uwolni się od problemów związanych z podtopieniami. Nie mając chwili do stracenia, od razu zabieramy się do pracy.