21 Mar 2022

Światowy Dzień Wody 22 marca 2022

Światowy Dzień Wody powinien być dla nas wszystkich czasem refleksji nad tym, jak ważna jest woda w codziennym życiu, ale również jak może być niebezpieczna. Zmiany klimatu, które prowadzą do podwyższenia rocznych sum opadów oraz wzrost terenów nieprzepuszczalnych stanowią ogromne wyzwanie dla miast w kontekście gospodarowania wodami opadowymi. Ostatnie lata dość jasno wskazują, że zagrożenie powodziami i suszami może dotknąć każdego z nas, na południu i północy kraju, w mieście czy na wsi. Miasta są na te zjawiska szczególnie wrażliwe. Projektowana w latach 60. czy 70. kanalizacja posiada zbyt małą przepustowość, by przyjmować coraz to większą ilość wody. Corocznie zauważamy w obszarach miejskich kolejne zdarzenia powodziowe i podtopienia wywołane nawalnymi deszczami, generujące wysokie straty ekonomiczne.

DHI Polska już od ponad 15 lat realizuje działania związane z gospodarką wodną i wspiera miasta w zakresie zarządzania zasobami wodnymi i zagospodarowania wód opadowych. Wykonaliśmy już kilkadziesiąt projektów, których celem było m.in. poszukiwanie dodatkowej retencji, ochrona przeciwpowodziowa czy zagospodarowanie wód opadowych w tym:

  • plany zarządzania ryzykiem powodziowym i ich aktualizacja,
  • analizy możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych, zurbanizowanych w zlewni Pilicy i Wkry,
  • program przeciwdziałania niedoborom wody,
  • usługi wsparcia merytorycznego w projekcie dot. Opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,
  • plan gospodarowania wodami opadowymi miasta Torunia,
  • strategia postępowania w zakresie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu,
  • koncepcja zagospodarowania wodami opadowymi na obszarze Raciborza,
  • elektroniczny system ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Biała Tarnowska,
  • Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe w Elblągu.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w obchodach Dnia Wody na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 22/03/2022 oraz wysłuchania prelekcji Michała Żmijewskiego, który zaprezentuje ,,Systemy prognozujące podtopienia i ostrzegające przed ich wystąpieniem w mieście”.

Link do transmisji online

Podczas Dnia Wody będziemy dyskutować na temat gospodarowania wodą w mieście między innymi w kontekście przeciwdziałania skutkom globalnych zmian klimatu, które przejawiają m.in. nasileniem gwałtownych zjawisk pogodowych.

Świętujmy ten dzień wspólnie.

Zapraszamy!