19 Mar 2020

Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym – II cykl planistyczny

PGW WP Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej podpisało z konsorcjum firm DHI Polska, Sweco, Arcadis umowę na realizację projektu pn. „Przeprowadzenie przeglądu i sporządzenie projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu”.

Obowiązek opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich cyklicznego przeglądu i aktualizacji wynikają odpowiednio z Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwanej Dyrektywą Powodziową oraz z ustawy Prawo wodne.

DHI Polska miało przyjemność wziąć udział w realizacji PZRP w I cyklu planistycznym (lata 2014-2015), które finalnie zostały przyjęte w formie rozporządzenia Rady Ministrów. Wszystkie dokumenty planistyczne, przygotowane przez poszczególne kraje członkowskie UE zgodnie z wymogami Dyrektywy, podlegają ocenie przez Komisję Europejską. Ocena pierwszych PZRP w Polsce była bardzo dobra – w przekazanej przez KE ocenie wskazano, iż plany opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi, uwypuklenia w samym dokumencie wymagają jedynie wybrane elementy.

Tym bardziej cieszymy się, że ponownie weźmiemy udział w opracowaniu kluczowego dokumentu strategicznego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i gospodarki wodnej.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie aktualizacja PZRP z I cyklu dla obszarów dorzeczy Odry, Wisły i Pregoły oraz opracowane będą nowe PZRP dla obszarów dorzeczy Niemna, Dunaju i Łaby.

Plany te, skoordynowane na poziomie obszaru dorzecza, obejmują wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym działania ukierunkowane na zapobieganie, ochronę i właściwe przygotowanie do powodzi, w tym prognozowanie powodzi, oraz systemy wczesnego ostrzegania, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów dorzecza. Plany zawierają wszystkie elementy określone w Dyrektywie Powodziowej, tj. opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, z uwzględnieniem ich priorytetu.

W toku prac nad przygotowanie projektów planów, przeprowadzonych zostanie wiele złożonych analiz, w tym: analizy rozkładu ryzyka powodziowego, modelowanie hydrauliczne w celu określenia skuteczności i efektywności proponowanych działań, analiza kosztów i korzyści, analiza i ocenę zgodności przyjętych ostatecznych wariantów działań z wymogami prawnymi i środowiskowymi, a także analiza wielokryterialna.

W ramach aktualizacji PZRP przez cały czas trwania projektu prowadzone będą działania służące informowaniu społeczeństwa, szereg działań edukacyjnych i półroczne otwarte konsultacje społeczne projektów planów.

Projekt realizowany będzie od marca 2020 r. do marca 2022 r.

Cały projekt pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”, nr: POIS.02.01.00-00-0001/19, finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.