04 Nov 2020

Mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego

Mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2007/60/WE w sprawie ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwanej Dyrektywą Powodziową , pełen cykl planistyczny wymaga opracowaniu kilku, następujących po sobie dokumentów:

  • wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP),
  • map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP)
  • plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP).

Pierwsze dokumenty zostały opracowane przez Polskę w latach 2011-2015. Aktualnie wszystkie kraje członkowskie są w trakcie przeglądu i aktualizacji tychże dokumentów,
w ramach II cyklu planistycznego.

Opracowanie map zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego jest niewątpliwie najbardziej złożonym zadaniem, spośród wymienionych. W latach 2017-2020 dokonano przeglądu MZP i MRP sporządzonych w I cyklu i w uzasadnionych przypadkach ich aktualizacji. Sporządzone zostały również nowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla obszarów
i typów powodzi wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakończonej w 2018 r.

DHI Polska pełniło funkcję wspierającą dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w ramach umowy na „Usługi wsparcia merytorycznego „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, polegającą przede wszystkim na wsparciu merytorycznym w toku całego procesu projektowego oraz na kontroli produktów, dostarczanych przez poszczególnych wykonawców map.

Łącznie w naszym kraju obowiązują mapy dla ponad 28 000 km rzek i odcinków, co w szczegółach przedstawia poniższa tabela:

Źródło: RAPORT Z WYKONANIA PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO, 2020.


W dniu 22 października 2020 r. opublikowano zaktualizowane mapy w następujących lokalizacjach:

- Mapy w wersji kartograficznej w formacie pdf dostępne są pod adresem:

http://mapy.isok.gov.pl

- Mapy zagrożenia powodziowego w wersji numerycznej (wektorowej) dostępne są pod adresem:

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP

- Mapy ryzyka powodziowego w wersji numerycznej (wektorowej) dostępne są pod adresem:

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMRP.

Szczegółowe raporty i produkty projektu zostały umieszczone na stronie: https://powodz.gov.pl/pl/mapy.

Należy podkreślić, iż realizacja tak dużego zakresu, wymagała ogromnej ilości danych, w tym wykonania pomiarów geodezyjnych oraz wielkiego nakładu prac w wykonaniu zaangażowania wielu ekspertów (hydrologów, modelarzy, ekspertów GIS, ekspertów ds. gospodarki wodnej i innych).