20 Apr 2020

Gospodarowanie wodami

Gospodarowanie wodami jest jednym z kluczowych kierunków realizowanych przez DHI projektów. Dziedzina ta jest niezwykle szeroka i prawie każdego dnia, wszyscy uczymy się czegoś nowego.

Powódź, ochrona wód, wody śródlądowe, wody podziemne, relacje zagadnień wodnych ze środowiskiem, planowanie w gospodarce wodnej, ekonomia w gospodarce wodnej – to jedynie wybrane zagadnienia, które podjęto w najnowszej publikacji Wolters Kluwer pt. „Gospodarowanie wodami. Kluczowe wyzwania w ramach nowego cyklu planistycznego”.

Publikacja ta jest szczególnie ważna z perspektywy aktualnie prowadzonych prac nad kluczowymi dokumentami planistycznymi (plany zarządzania ryzykiem powodziowym, plany gospodarowania wodami) w ramach kolejnego cyklu planistycznego, wdrażanego w kraju zgodnie z dyrektywami europejskimi.

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w przygotowaniu tej publikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją i poszerzenia wiedzy w zakresie gospodarowania wodami.

Szczegóły dotyczące publikacji dostępne są pod adresem:

https://www.profinfo.pl/sklep/gospodarowanie-wodami,129061.html#book