13 Aug 2015

Satellit-baseret overvågning af danske søer

En beta-version af et web-baseret forvaltningsværktøj til overvågning af den økologiske tilstand for danske søer er netop blevet overdraget til Miljøministeriet. Det er udviklet af DHI GRAS, DHI og Aarhus Universitet. Med overdragelsen afsluttede vi udviklingsfasen, som blev indledt i 2010. Den baner vejen for implementering af værktøjet i fremtidens overvågningsprogrammer. 

Projektet blev indledt i 2010 for at undersøge mulighederne for at inkorporere satellit-data i det eksisterende danske program til overvågning af søer. Derfor har vi udviklet en beta-version af et forvaltningsværktøj, der kan præsentere satellitbilleder og satellitbaserede klorofyldata sammen med traditionel overvågningsinformation. Den nuværende overvågning er udelukkende baseret på traditionel indsamling af prøver i form af vandprøver, og kun ca. 15% af de mere end 600 større søer i Danmark kan årligt dækkes med den metode. 
Satellitbaseret information kan udvide den konventionelle overvågning markant både i forhold til antal søer samt frekvens.


Brugergrænsefladen af det satellit-baserede vandforvaltningsværktøj (beta-version) viser fordelingen af klorofyl-a-koncentrationen på overfladen af Furesøens hovedbassin den 10. juli 2014. Kortet illustrerer tydeligt de ujævnt fordelte koncentrationer den dag, hvilket skyldes østenvind. Den form for variation fremkommer ikke med traditionelle indsamlingsmetoder. Prikken midt i søen markerer stedet, hvorfra der indsamles in-situ prøver. Landsat-8 billedet, som klorofylkoncentrationen er udledt fra, vises til højre.

De frit tilgængelige Landsat-8-data blev brugt i dette værktøj til at kortlægge klorofylkoncentrationen i alle større danske søer mellem april og oktober 2013 og 2014. Satellitbaseret overvågning viser os såvel den horisontale fordeling af klorofyl indenfor en sø, som forekomsten af algeopblomstring på forskellige steder og til forskellige tider. Hvis en ændring af status bliver synlig gennem satellitdata, så kan myndighederne reagere på det, f.eks. gennem etablering af traditionel indsamling af prøver. 

Med opsendelsen af Europas Sentinel-2-satellit den 23. juni 2015 vil nye højtopløselige data snart blive frit tilgængelige. Disse data vil ganske givet forbedre kvaliteten af satellitbaserede klorofyldata for søer. 

Beta-versionen af dette redskab er tilpasset danske forhold, men samme tilgang vil kunne anvendes for enhver placering over hele verden. 

Projektet blev gennemført med støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 2012 under Ecoinnovation, Miljøministeriet.