24 Oct 2014

Konsekvenserne af sedimentspild i forbindelse med den faste forbindelse over Øresund

Vi har hjulpet Øresundsbro Konsortiet med at sikre, at arbejdet med at bygge den faste forbindelse over Øresund ikke har ødelagt vandstrømmen mellem Nordsøen og Østersøen. Vi udførte desuden overvågning af det lokale plante- og dyreliv for at sikre, at sediment-faner ikke ville påvirke det negativt.

For at hjælpe Øresundsbro Konsortiet med at overholde de meget strenge og juridisk bindende miljøkrav til den kombinerede bil- og togforbindelse mellem Danmark og Sverige opstillede vi avancerede hydrodynamiske modeller med henblik på at vurdere og optimere udformningen af de forskellige elementer, herunder:
  • Beregning af den blokerende effekt
  • Vurdering af mulighederne for kompenserende udgravninger for at reducere disse følgevirkninger
Vi opstillede også en række målestationer til måling af vandstand, vandstrømme, saltholdighed, temperatur og andre variable for at skaffe data til de numeriske modeller. Ud over at modellere vandkvalitet gennemførte vi desuden ved hjælpe af fjernmåling en bred vifte af feltundersøgelser af plante- og dyrelivet. Vores overvågning fokuserede især på:
  • Forekomst af og biomasse i ålegræs
  • Forekomst af blåmuslinger (som er en fødevarekilde for en række forskellige arter)
Overvågningen blev iværksat for at sikre, at ålegræs er i stand til at overleve den øgede blokering af lyset, som er forårsaget af sedimentfaner. Vi forsynede Øresundsbro Konsortiet med et modelleringsværktøj, der kan forudsige konsekvenserne af sedimentfaner for biomassen i ålegræs.

Ved hjælp af dette værktøj var konsortiet i stand til at håndtere opmudringen under hensyntagen til de påviste følgevirkninger. Dette gjorde det muligt for entreprenørerne at øge opmudringsintensiteten under projektforløbet og dermed færdiggøre arbejdet 6 måneder tidligere end planlagt.