16 Jun 2021

Cloudbaseret modellering af sedimentspredning

PlumeCast er et værktøj, som gør det muligt for ikke-eksperter at foretage kvalificerede vurderinger af miljøpåvirkninger fra spredning af sedimenter ved marine gravearbejder. PlumeCast er udviklet under DHI’s resultatkontrakt.

Marine gravearbejder er en kæmpe industri, hvor der indenfor de næste fem år forventes en årlig omsætning på astronomiske 12.6 mia. USD. Marine gravearbejder omfatter vidt forskellige aktiviteter på havet herunder sandfodring af kyster til erosionsbeskyttelse, landindvinding, råstofindvinding, anlæg af sejlrender og havnebassiner, nedgravning af tunneller, rørledninger og kabler, samt klapning (billedet) og indkapsling af forurenet havbund med sand. Fælles for disse aktiviteter er, at havbundsmateriale årligt flyttes rundt i mængder, der måles i millioner kubikmeter.


Sedimentsky ved klapning af blot 15 kg sand. Ved klapning frigives en ladning sedimenter, fx havneslam, gennem bunden af en splitpram. Sedimentskyen synker straks efter klapning mod bunden, men kan påvirkes af vanddybde, strømforhold osv. med potentiel risiko for spredning i havmiljøet langt fra klapningen.
© J.H. Jensen, DHI

Når havbunden forstyrres, hvirvles fine sedimenter op, og disse skaber kollektivt en sky af sedimenter. Sedimentskyen spredes og føres væk fra gravpladsen af de fremherskende havstrømme, og skyen kan således nå områder langt væk fra kilden. Afhængig af blandt andet størrelse, varighed og tæthed kan sedimentskyen udgøre en risiko for nærliggende områder med sensitive havnatur; specielt hvis organiske og uorganiske forurenende stoffer er bundet til sedimenterne. Skyerne er imidlertid ikke altid synlige fra havoverfladen, hvilket gør dem svære at vurdere og ”ude af øje, ude af sind”. I nogle tilfælde vil gravearbejde medføre spredning af miljøfremmede stoffer og udløse permanente og ødelæggende ændringer i det marine miljø.

PlumeCast – ekspertværktøj til ikke-modellører

I dag adresseres denne type af miljøpåvirkninger med komplekse matematiske modeller, og vurderingerne udføres typisk af eksperter på området. Som en del af DHI’s løbende forskning og udvikling har vi udviklet det cloud-baserede værktøj PlumeCast til at simulere sedimentspredning fra gravearbejde. PlumeCast gør det muligt for ikke-modellører at benytte et state-of-the-art modelværktøj, og kvantitative vurderinger vil derfor i langt højere grad indgå i langt flere miljøvurderinger, end tilfældet er i dag.

Udviklingen af PlumeCast fortsætter i 2021 med øget fokus på at integrere realtidsfeltdata i modelsimuleringer og udnytte nye IoT muligheder til at skabe datadrevne modeller som et første skridt mod at etablere en ægte, digital tvilling af sedimentspredning ved graveoperationer. Ønsket er, at DHI kan bidrage med at understøtte både udnyttelse og beskyttelse af de marine ressourcer.

Læs mere om sedimentspredning ved marine gravearbejder i Vand og Jord nr. 1 2021 (http://vand-og-jord.dk/seneste/)

Kontakter:

Anders Chr. Erichsen

aer@dhigroup.com

Jacob H Jensen

jhj@dhigroup.com