19 Nov 2019

Nye satellitdata som redskab til at kortlægge oversvømmelser og forbedre klimatilpasning

Data og information til at forbedre oversvømmelsesbeskyttelse og klimatilpasning er en efterspurgt mangelvare. Satellitdata har et signifikant potentiale til at adressere denne mangel som et hurtigt, effektivt og nøjagtigt redskab til at kortlægge vand på terræn og oversvømmede områder.

Satellitdata er et effektivt og tidskritisk værktøj til at kortlægge oversvømmede områder, og en øget tilgængelighed af frie satellitdata i høj rumlig og tidslig opløsning har afstedkommet nye muligheder for operationel anvendelse af satellitdata.

Synthetic Aperture Radar (SAR)-billeder fra Sentinel 1-satellitterne gør det blandt andet muligt at kortlægge oversvømmede områder med høj præcision og uanset vejr, skydække og tidspunkt på døgnet. Muligheden for at kortlægge oversvømmede områder uafhængigt af vejrforhold og skydække er særlig en fordel i Danmark, hvor oversvømmelseshændelser typisk er et resultat af skybrudshændelser, og hvor hurtig reaktionstid er centralt.  

Forbedrede oversvømmelsesprognoser

I et pilotprojekt har DHI i samarbejde med Miljøstyrelsen afprøvet et nyt operationelt redskab til forudsigelse af vandstand og afstrømning samt kortlægning af de oversvømmede områder langs Vejle Å. Satellitbaseret kortlægning af historiske oversvømmelseshændelser har i den forbindelse været anvendt til at undersøge og forbedre beregningerne for hvilke å-nære områder, der risikerer at blive oversvømmet.

Anvendelse af kortlægningen i pilotprojektet i Vejle Å-oplandet illustrerer, hvordan satellitdata aktivt kan inddrages til at berige og understøtte udviklingen og kvalificeringen af oversvømmelsesprognoser. Sammen med modelberegningen kan disse satellitdata også bruges til at forbedre beskyttelse mod oversvømmelse i et fremtidigt klima.

Læs mere om projektet her