11 Jan 2016

PhD afhandling om EU’s Vandrammedirektiv baseret på DHI’s vurderingsværktøj til vandløbsområder

PhD kandidat, Bjarke Stoltze Kaspersen, har i sit forskningsarbejde benyttet DHI’s vurderingsværktøj til at undersøge implementeringen af Vandrammedirektivet i to case studier af vandløbsområder.

Bjarkes afhandling ”The EU Water Framework Directive – Action Programmes and Climate Change Challenges” var finansieret af DHIs resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation og Roskilde Universitet i fællesskab. Ved hjælp af DHI’s vurderingsværktøj har forskningsprojektet undersøgt integreringen af klimaændringer i Vandrammedirektivet.

Vurderingsværktøjets brugerflade

EU’s Vandrammedirektiv, som blev vedtaget i 2000, er en af de mest ambitiøse og vidtgående beslutninger inden for den europæiske miljølovgivning til dato og har til formål at opnå ’god økologisk tilstand’ i alle vandløb. For at leve op til målsætningen om ’god økologisk tilstand’ for overfladevand i Danmark er det nødvendigt at have adgang til passende vurderingsværktøjer med henblik på at reducere udledningen af næringsstoffer fra landbruget. Danmark har en af de mest intensive og eksportorienterede landbrugssektorer i verden, hvor landbruget tegner sig for mere end 60% af den samlede arealanvendelse, samt en 7500 km lang kyststrækning med lavvandede fjorde og kystområder, som er sårbare over for eutrophiering. 30 års danske handlingsplaner for vandmiljøet har resulteret i en markant reduktion af kvælstof- og fosforbelastningen fra både punktkilder og diffuse kilder, men der er dog stadig behov for yderligere reduktioner for at opfylde Vandrammedirektivets mål. Desuden er det nødvendigt, at de kommende generationer af vandområdeforvaltning inden for Vandrammedirektivet integrerer effekterne af fremtidige klimaændringer.

Bjarkes PhD giver ny indsigt i mulighederne for indarbejdelse af hensynet til klimaændringer i såvel design som implementering af omkostningseffektive vurderingsværktøjer på vandløbsområdet. Dette omfatter både afhjælpning af problemet med udledning af drivhusgasser og tilpasning til klimarelaterede risici. Ved hjælp af det landkortbaserede vurderingsværktøj udviklet af DHI har Bjarke undersøgt implementeringen af Vandrammedirektivet i to case studier af vandløbsområder i den østlige del af Danmark: (1) Isefjord og Roskilde Fjord samt (2) Køge Bugt.

Bjarke Stoltze Kaspersen benyttede DHI’s vurderingsværktøj i forskningen til sin PhD afhandling

Publikationer

Kaspersen, B.S. (2015) The EU Water Framework Directive – Action Programmes and Climate Change Challenges, PhD Thesis DHI & Department of Environmental, Social and Spatial Change, Roskilde University, ISBN 978-87-7349-922-1

Stoltze Kaspersen, B., T.V. Jacobsen, M.B. Butts, E. Boegh, H.G. Müller; M. Stutter, A.M. Fredenslund, T. Kjaer (2016) Integrating climate change mitigation into river basin management planning for the Water Framework Directive - A Danish case. Environmental Science & Policy, Volume 55, Part 1, January 2016, Pages 141-150. http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2015.10.002

Stoltze Kaspersen, B., T.B. Christensen, A.M. Fredenslund, H.B. Møller, M.B. Butts, N.H. Jensen, T. Kjaer, Linking climate change mitigation and coastal eutrophication management through biogas technology: Evidence from a new Danish bioenergy concept, Science of The Total Environment, Volume 541, 15 January 2016, Pages 1124-1131.