17 Mar 2015

DHI og TI i spidsen for samfundspartnerskab, der skal reducere vandforbrug i fødevareindustrien med 15-30 %

Produktionen af fødevarer skal ske med mindre brug af rent drikkevand, fordi adgangen til rent vand er en af de største globale udfordringer. Det er samtidig et område med store muligheder for dansk eksport.

Innovationsfonden investerer nu 50 millioner kroner i at udvikle ny teknologi, der kan spare på industriens brug af rent drikkevand. Samtidig investerer 14 virksomheder og 5 vidensmiljøer i Danmark et tilsvarende millionbeløb i det nye samfundspartnerskab. 

- Da regeringen foreslog at etablere nye samfundspartnerskaber om innovation, var det ikke mindst for at styrke store satsninger, der skal løse konkrete samfundsudfordringer og føre til vækst og 
beskæftigelse i Danmark. De offentlige investeringer i innovation skal i højere grad være drevet af et ønske om at løse en konkret udfordring. Det nye samfundspartnerskab er et godt eksempel på, 
hvordan centrale aktører kan samles om netop det: Hvordan kan vi løse det problem, at 
fødevareindustrien bruger meget store mængder vand?”, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.  

De nye vandbesparende teknologier og løsninger bliver udviklet og testet hos 20-25 konkrete danske fødevarevirksomheder. Ambitionen er at bruge væsentlig mindre grundvand og i stigende omfang bruge renset genbrugsvand. Omstillingen skal ske uden, at man rykker ved kravene til fødevaresikkerhed og -kvalitet. 

- Vi er nødt til at spare på klodens ressourcer. Høj fødevaresikkerhed kræver et stort vandforbrug.
Derfor giver det rigtig god mening at tænke innovativt og gå i gang med at udvikle ny teknologi, der kan hjælpe os med at spare på det rene vand i fødevareproduktionen, siger Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

Når teknologierne er udviklet, er det ambitionen, at de skal skabe nye eksportsucceser for dansk viden og teknologi på vandområdet. Samtidig vil fødevareindustriens konkurrenceevne blive forbedret.

Verdens samlede vandforbrug vil ifølge FN’s beregninger stige med 30 pct. frem til år 2030. Dette – kombineret med den stærkt øgede urbanisering – sætter verdens vandressourcer under et hårdt pres, hvilket skaber en stor efterspørgsel efter nye teknologiske løsninger. Danmark har en stærk position, der har potentiale til at vokse sig endnu stærkere. 

Den økonomiske håndsrækning fra Innovationsfonden skaber et nyt teknologisk samlingspunkt for den danske fødevareindustri. Det sikrer også, at der bliver investeret i udviklingen af nye og bedre løsninger til industriens håndtering af vand.

Partnerskabet bringer teknologileverandører og deres slutbrugere ind i et tæt samarbejde, hvor teknologier bliver udviklet og testet direkte i produktion. Med i samarbejdet er også tre universiteter og to GTS-institutter. Som det fjerde og sidste led i kæden er der en positivt medspil fra de relevante danske myndigheder, så vigtige hensyn og effektiviseringer i forhold til regulering hele tiden bliver taget i betragtning. 

Wilbert van de Ven, forskningschef i Grundfos og formand for styregruppen siger:
- Partnerskabet er en enestående mulighed for at udvikle og demonstrere attraktive danske teknologiske løsninger til fødevareindustrien globalt. Det tætte samarbejde i hele værdikæden fra vidensinstitutioner over teknologiproducenter til slutbrugere gør det muligt at levere skræddersyede løsninger hurtigere og med større effekt, end det ellers vil være muligt. Alt sammen til gavn for dansk økonomi og samfund.

Charlotte Thy, miljøchef i Danish Crown uddyber: 
- Slagterierne har siden midten af 1980’erne kørt en strategisk indsats omkring vandbesparelser. De sidste mange år har vi ikke kunnet finde nye, større besparelsespotentialer, der er økonomisk bæredygtige. Skal vi finde nye besparelser, har vi brug for et teknologisk kvantespring og et skift i tankegangen omkring vand. Vi forventer, at deltagelse i partnerskabet vil kunne bane vejen for dette.

- Partnerskabet er drevet af en ambition om at udvikle, teste og dokumentere økonomisk attraktive løsninger for sikkert genbrug af vand i industrien baseret på en ”water-fit-for purpose” tankegang. I dansk sammenhæng er fokus på fødevareindustrien naturligt, men de udviklede løsninger vil også have betydeligt potentiale i andre vandforbrugende industrier i og uden for Danmark og således bidrage til yderligere vækst i eksport og arbejdspladser inden for vandteknologiområdet, siger Jørn Rasmussen, Vice President Industry, DHI og Interim Partnership Manager.

Partnerskabets hedder INNO+VIP (Vandeffektiv Industriel Produktion). Samarbejdet er femårigt og løber fra 2015 til 2020. Målet er, at der i 2020 er realiseret en vandbesparelse på et sted mellem 15-30 procent.  Det samlede budget er på 98 millioner kroner.