06 Jan 2015

Succesfuldt seminar om vandrammedirektivet afholdt i samarbejde med Roskilde Universitet

Seminaret, som blev afholdt d. 12. november på Roskilde Universitet, satte fokus på den danske vandforvaltnings udfordringer med at leve op til kravene fra EU’s Vandrammedirektiv.

For alle planlæggere og forvaltere inden for vand i hele EU, og herunder i Danmark, er det en stor udfordring at leve op til kravene fra EU’s Vandrammedirektiv (VRD) i forhold til at opnå ”god økologisk tilstand”. Kravene fra VRD i forbindelse med forbedring af ferskvand i åer og søer har således bidraget til, udviklingen af en række virkemidler til at reducere næringsstofbelastningen i danske vandløb.

Disse virkemidler inkluderer generelle målsætninger, som begrænser udledning af næringsstoffer samt brugen af randzoner og lokale foranstaltninger så som genopretning af vandløb, kontrol af dræning og introduktion af vådområder. Der er imidlertid stadig adskillige udfordringer, så som:
  • bestemmelse af hvordan man implementerer disse målsætninger med den største effekt til den laveste udgift
  • opretholdelse af Danmarks position som en landbrugseksporterende nation i et konkurrence marked samtidig med opretholdelse af en passende høj produktivitet
  • hensyntagen til klimatilpasningsplaner og reduktion af klimaændringer (reduktion af CO2 udledninger)
  • sikring af bæredygtig vandforsyning til husholdninger og industrielt brug
  • beskyttelse af grundvandskvaliteten

Med det formål at identificere udfordringerne i forbindelse med at leve op til Vandrammedirektivet i Danmark havde dette seminar samlet mere end 50 deltagere fra kommuner, regioner, statslige organisationer og konsulentfirmaer. Deltagerne i seminaret fik et overblik over den nuværende status omkring vandplanlægning i Danmark sammen med en række præsentationer, der satte fokus på forskningsprojekter og praktisk anvendelse af resultaterne. 

Deltagerne præsenterede hinanden for de seneste initiativer inden for vandplanlægning i relation til vandløb, søer og fjorde i Danmark med særligt fokus på Roskilde Fjord og Isefjorden. Derudover diskuterede deltagerne forskellige indfaldsvinkler på problemerne sammen med forskningsbehov for at sikre den bedst mulige brug af nuværende og kommende tiltag inden for vandforvaltning. Dagen blev afsluttet med en uformel diskussion og brainstorm om fremtidig koordination af projekter mellem vandmyndighederne samt behovet for yderligere data, forskning og redskaber til implementering. 

Seminaret blev meget vel modtaget af deltagerne, som var tilfredse med programmet og muligheden for at lære om:
  • Kommende initiativer fra kommuner og offentlige myndigheder
  • Den seneste forskning fra forskellige forskningsinstitutioner

‘Et super seminar med mange faglige indlæg på tværs af og mellem forskellige organisationer og interessenter” som en deltager udtrykte det.