18 Mar 2014

Effektiv kortlægning, varsling og forebyggelse af oversvømmelser langs Gudenåen

DHI har udviklet en integreret hydraulisk model for Gudenåen som redskab til at identificere og analysere konsekvenser af forskellige scenarier og nedbørhændelser.

DHI har udviklet en integreret hydraulisk model for Gudenåen som redskab til at identificere og analysere konsekvenser af forskellige scenarier og nedbørhændelser. Modellen og de tilhørende hjemmesider er udviklet for Silkeborg, Viborg og Favrskov kommuner .

I de senere år er vandstanden i Gudenåen steget primært på grund af en øget grødevækst, men også øget afstrømning spiller ind. Konsekvensen har været længere perioder med oversvømmelser både sommer og vinter til gene for bl.a. husejere og landmænd og for adgangen til rekreative stisystemer. Gudenåens opland må også imødese en større nedbørsintensitet som følge af klimaændringer. Dette har givet kommunerne anledning til at efterspørge et værktøj, som kan beskrive konsekvenserne af klimaændringerne og belyse effekten af forskellige tiltag til imødegåelse af vandstandsændringerne i åen.

Derfor har vi udviklet en hydraulisk model baseret på opmålinger af topografi og vandløb kombineret med en integreret oplandsmodel. Denne model, som er baseret på MIKE SHE og MIKE 11, gør det muligt at simulere vandstand og oversvømmelsesudbredelse langs åen. Varslingsmodellen indhenter realtidsdata vedrørende klima og hydrometri og beregner derefter tre-dages prognoser for udviklingen i vandføring og vandstand for Gudenåen og søer på strækningen Silkeborg-Langå.

Med vores skræddersyede, modelbaserede løsning hjælper vi samtidig kommunerne med at kortlægge oversvømmelser og effekter af klimaændringer til brug for klimatilpasningsplaner. Vi leverer løbende oversvømmelsesprognoser og stiller et værktøj til rådighed, som kan beskrive effekten for vandstanden, hvad enten det drejer sig om aktive tiltag eller nedbørshændelser. Der er netop indgået aftale med de tre kommuner om at offentliggøre en internetbaseret vandstandsprognose, som DHI vil hoste.

Modellen kan i øvrigt være et udgangspunkt for arbejdet med implementering af f.eks. EU’s Vandrammedirektiv.