10 Jan 2014

Ny screeningsmetode sikrer bedre lokalisering af stenrev i Danmark

DHI har med input fra DCE udviklet en screeningsmetode, som kan give et bud på, hvilke områder der potentielt kan anvendes til stenrev.

DHI har med input fra DCE udviklet en screeningsmetode, som kan give et bud på, hvilke områder der potentielt kan anvendes til stenrev. Resultater fra screeningsmetoden kan anvendes til at kvalificere placering af stenrev samt vise, hvor der bør foretages mere lokale forundersøgelser af mulige stenrevslokaliteter.

Havbunden i de danske farvande er mange steder karakteriseret ved intensivt fiskeri med tunge redskaber og råstofindvinding, der udjævner fjordbunden og fjerner habitater. Dette forårsager ikke-reversible påvirkninger, der fører til en lavere biodiversitet og gør disse økosystemer mere sårbare.

Etablering af stenrev i form af udlægning af større eller mindre sten på hensigtsmæssige og kost-effektive områder kan afhjælpe påvirkningen af fiskeri og råstofindvinding og fremme etablering af varige bestande af makroalger. Derved kan der genskabes artsrige og højproduktive habitater, som producerer ilt og næring og giver nye levesteder for fisk og smådyr.