03 Jul 2013

Tilpasning af Vidåen til fremtidens klimaforandringer

Risikoen for oversvømmelser og sikkerheden ved digerne giver anledning til bekymring i Vidåens opland. For at forstå de forventede konsekvenser af klimaforandringer for åen har vi gennemført omfattende hydrologiske og hydrauliske undersøgelser.

Risikoen for oversvømmelser og sikkerheden ved digerne giver anledning til bekymring i Vidåens opland. For at forstå de forventede konsekvenser af klimaforandringer for åen har vi gennemført omfattende hydrologiske og hydrauliske undersøgelser. Som følge af vores tilbundsgående analyser og fremskrivninger er det nu muligt at træffe kvalificerede beslutninger om klimatilpasningsspørgsmål på et pålideligt grundlag.

Vidåen, som løber i det sydlige Jylland og Nordtyskland, udleder til Vadehavet via en tidevandssluse. I forbindelse med stormflod, hvor sluseportene er lukkede i længere tid, kan der forekomme ekstremt høj vandstand i åen og dens opland. Dette kan yderligere forstærkes af en øget afstrømning fra oplandet forårsaget af voldsom nedbør.

Som følge af klimaforandringerne forventes der i fremtiden :

  • Forhøjet vandstand
  • Voldsommere stormfloder
  • Mere ekstreme nedbørshændelser 

I lyset af disse fremtidsscenarier er der opstået et behov for at kunne beregne kommende ændringer i oversvømmelsesrisikoen samt sikkerheden ved digerne.

Undersøgelserne var baseret på opstilling og kalibrering af en MIKE 11 integreret hydrologisk og hydraulisk model af Vidåen og dens opland. Vi anvendte en regional klimamodel og fremskrivninger fra ENSEMBLES data-arkiv for to fremskrivningshorisonter. Derudover benyttede vi Extreme Value Analysis software,  som indgår i MIKE by DHI’s software serie, til risikoanalyserne.

Projektet gav et billede af, hvor meget oversvømmelsesrisikoen forventes at stige i fremtiden på grund af klimaforandringer. Resultaterne fra undersøgelsen anvendes i øjeblikket til evaluering af forskellige tilpasningsmuligheder med henblik på at reducere den fremtidige oversvømmelsesrisiko i forbindelse med en langsigtet plan for hele området.