11 Mar 2013

MIKE SHE ECO Lab – bidrager til bedre forvaltning af ferskvands-økosystemer

MIKE SHE ECO Lab – anvendt i Silver Creek, Idaho Som en del af forskningsprojektet Riskpoint har vi for nylig udviklet et nyt værktøj – MIKE SHE ECO Lab – og anvendt det til bla. Silver Creek-området i Idaho.

MIKE SHE ECO Lab – anvendt i Silver Creek, Idaho

Som en del af forskningsprojektet Riskpoint har vi for nylig udviklet et nyt værktøj – MIKE SHE ECO Lab – og anvendt det til bla. Silver Creek-området i Idaho.

Det nye værktøj blev udviklet ved at indarbejde det generiske økologiske modelleringsværktøj – MIKE ECO Lab – i vores integrerede hydrologiske modelleringssystem MIKE SHE. 

Fordelene ved dette værktøj er:

• Det tillader simulering af forskellige muligheder for at beskytte ferskvands-økosystemer
• Det hjælper beslutningstagere med at vælge den bedst egnede strategi for genopretning af økosystemet
• Det gør det muligt at anvende en holistisk tilgang til at opfylde lovgivningsmæssige krav som f. eks, Vandrammedirektivet

Silver Creek er et åsystem i det centrale Idaho. Det er verdenskendt som enhver lystfiskers paradis, men på grund af forskellige faktorer så som høje temperaturer, intenst fiskeri samt landbrug og lav vandføring i sommerperioden er dette skrøbelige ynglemiljø truet.

Integreret værktøj til hydrologi og vandkvalitet
MIKE SHE blev brugt som led i et PhD projekt på DTU til at undersøge forskellige forvaltningsstrategier for Silver Creek økosystemet. Forskningsarbejdet under PhD-studiet omfattede også brug af MIKE SHE til en undersøgelse af pesticiders toksiske effekter på vandløbsøkologi i et landbrugsområde vest for København.

Dette nye integrerede hydrologi- og vandkvalitetsværktøj gør det muligt at foretage omfattende risikovurderinger samt evalueringer af forskellige forvaltningsmuligheder inden for ferskvandsøkosystemer.

Det kan simulere hydrologiske processer, vandtemperaturer og fiskebestandens vækst og gør det muligt at tage stilling til alternative forvaltningsstrategier, så man kan opnå bæredygtig udvikling og samtidig bevare unikke økosystemer.
Dette tilgodeser direkte vandressourceforvalternes behov for at kunne kvantificere de ændringer i økosystemet, som er forårsaget af ændringer i forvaltningen af oplandsområdet.

Riskpoint-projektet støttes af det Strategiske Forskningsråd