18 Sep 2012

Ålegræs og Forvaltning - Konference den 15-16 oktober i Odense

"Reelgrass" projektet: Implementering af EU's Vandrammedirektiv og Ålegræs Sammen med bl.a. Biologisk Institut, Syddansk Universitet arrangerer vi en konference den 15-16.

"Reelgrass" projektet: Implementering af EU's Vandrammedirektiv og Ålegræs

Sammen med bl.a. Biologisk Institut, Syddansk Universitet arrangerer vi en konference den 15-16. november 2012, som giver en enestående mulighed for at blive opdateret på nye af aspekter af ålegræsvækst samt en perspektivering af disse i forvaltning af Vandrammedirektivets marine del.

Vi deltager i et STF-støttet forskningsprojekt omkring ålegræs: ”Nøgleparametre og processer som påvirker reetablering af ålegræs i fjorde og kystvande” – ”Reelgrass Projektet”, hvor vi bl.a. leverer modelleringsekspertise til projektet.

Ålegræs er udbredt i den tempererede del af den nordlige halvkugle. Ålegræsbedene tjener som substrat for vigtig bundfauna, som opvækstområder for mange økologisk vigtige arter af fisk og skaldyr. Hertil har områderne en fysisk stabiliserende effekt på sedimentet. Ålegræs er sammen med andre havgræsser en vigtigt økologisk komponent i vores fjorde, laguner og kystnære farvende.

I de seneste årtier er udbredelsen af ålegræs faldet betydeligt især i europæiske og nordamerikanske farvande. Adskillige forsøg er blevet gjort på at etablere nye kolonier af ålegræs, men ofte forgæves.

”Reelgrass Projektet” har fokuseret på at identificere nogle af de hidtil ukendte eller u-kvantificerede stressfaktorer og feedbackmekanismer omkring ålegræssets vækst. Et hovedformål med projektet var at undersøge, hvorfor ålegræsset ikke genetablerer sig på bundarealer, som tidligere har været ødelagt af eutrofiering, selv mange år efter at næringsstofbelastningen er faldet.

Vi bidrog med en økologisk model, der bl.a. er i stand til at efterligne den aktuelle status af ålegræssets vegetation, og mulighederne for genskabelse hvis nogle af de identificerede stressfaktorer for ålegræssets vækst fjernes.

Projektets resultater har forbedret forståelsen af de mekanismer hæmmer ålegræssets genetablering i tempererede havområder. Resultaterne bliver præsenteret på denne konference, hvor der også er mulighed for at møde førende forskere på området bl.a.:
Dr. Robert J. Orth, en førende ekspert indenfor ålegræsrestaurering, som vil præsentere en vellykket restaurering af tidligere ålegræsvegetation i en nordamerikansk lagune.