04 Apr 2012

HydroCast Projektinformation og PhD-Opslag

De globale vandressourcer er under påvirkning af klimaforandringer, befolkningstilvækst og stigende urbanisering. Skal vi sikre, at der i fremtiden er rent vand til alle, kræver det en konstant forbedring af modeller og analytiske værktøjer.

De globale vandressourcer er under påvirkning af klimaforandringer, befolkningstilvækst og stigende urbanisering. Skal vi sikre, at der i fremtiden er rent vand til alle, kræver det en konstant forbedring af modeller og analytiske værktøjer.

Forbedrede hydrologiske prognoser og modeller er udgangspunkt for en mere effektiv vandforvaltning og for bedre klimatilpasning. Det gælder f.eks. varsling af og beskyttelse mod oversvømmelser, optimeret udnyttelse af vandressourcen og overvågning af vandmiljøet.

I forbindelse med klimatilpasning er hydrologiske modeller et hensigtsmæssigt supplement til omkostningstunge investeringer i infrastruktur.

HydroCast-projektet vil etablere og teste prognoseværktøjer, der integrerer måledata med meteorologiske og hydrologiske modeller. Projektet  tager udgangspunkt i DHI’s hydrologiske modelsystem MIKE SHE og ser på tre problemstillinger:

  1. Integration af on-line målinger af nedbør, vejrradar og hydrologiske modeller til korttidsprognoser
  2. Kombination af meteorologiske prognoser med hydrologiske modeller til forudsigelse af hydrologiske variable fra nogle få dage op til flere måneder frem i tiden
  3. Assimilering af felt- og satellit målinger af hydrologiske variable til opdatering af hydrologiske prognosemodeller.

De udviklede værktøjer bliver testet og demonstreret til oversvømmelsesvarsling af veje og anden infrastruktur, etablering af sæsonprognoser for vandingsmuligheder og generel overvågning af vandmiljøet, herunder i forhold til klimatilpasning.

Som en del af projektet tilbyder Københavns Universitet nu to Phd-stipendier:

1. Hydrologisk Data Assimilation
2. Probalistisk hydrologisk prognosticering

Læs mere om HydroCast og PhD-stipendierne

Projektet udvikles i et partnerskab mellem flere forskningsinstitutioner og koordineres af DHI. De øvrige partnere er: GEUS, Københavns Universitet, Ålborg Universitet, DMI, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Delft University of Technology, Vejdirektoratet, Videncentret for Landbrug og Naturstyrelsen.