02 Feb 2012

VVM-undersøgelser for 18 km lang Femern Bælt-forbindelse

Femern Bælt-forbindelsen er planlagt til at forbinde den nordlige del af Tyskland til den østlige del af Danmark.

Femern Bælt-forbindelsen er planlagt til at forbinde den nordlige del af Tyskland til den østlige del af Danmark. DHI har nu afsluttet sin del af forarbejdet, og afleverer Vurdering af Virkninger på Miljøet-undersøgelser (VVM-undersøgelser) til såvel en tunnel- som en bro-løsning.

Planlagt Femern Bælt forbindelseDisse rapporter indeholder oplysninger om og konsekvensanalyser af alle relevante miljøparametre. Hermed udgør rapporterne en del af det faglige beslutningsgrundlag, som de danske og tyske miljømyndigheder skal benytte for at godkende enten en tunnel- eller en broløsning, på en miljømæssig gennemanalyseret og sikker basis.

Når Femern Bælt-forbindelsen er færdig, vil den udgøre den korteste og hurtigste vej mellem Hamborg og København. Først og fremmest til gavn for den økonomiske udvikling i det sydlige Skandinavien og i Hamborg-området, men også til gavn for Europa generelt.

Dykker DHI miljøundersøgelser

VVM-undersøgelserne afsluttes i efteråret 2012
DHI har været involveret i størsteparten af arbejdet med de marine og miljømæssige undersøgelser. Arbejdet er udført i samarbejde med tyske og andre internationale partnere. Alle disse miljøundersøgelser er nu ved at blive færdiggjort og afleveret til kunden, Femern A/S.  Herudover vil DHI bistå Femern A/S i udarbejdelsen af den endelige VVM-vurdering, der sammenfatter alle baggrundsundersøgelser og forventes at foreligge i oktober 2012.

De danske og tyske myndigheder forventes at tage endelig stilling til Femern Bælt-forbindelsen i 2014.

Forberedelse af DHI målestationer til miljøundersøgelser

Den bedste løsning - tunnel eller bro?
De miljømæssige konsekvenser af henholdsvis en tunnel og en bro er meget forskellige. Den væsentligste potentielle miljøbelastning af en tunnel er sediment fra håndtering af 20 mio. m3 havbund, hovedsageligt moræneler. Denne enorme mængde havbund skal flyttes i forbindelse med gravning for sænketunnel elementerne, og det vil betyde misfarvning af vandet.  DHI arbejder tæt sammen med designere om at minimere påvirkningen fra sedimentspildet.

Hovedparten af det opgravede materiale er foreslået brugt til at skabe et helt nyt kystlandskab ved Rødby. DHI har benyttet sin ekspertise inden for etablering af kunstige strande og laguner, og sammen med landskabsarkiteketer er der planlagt en harmonisk, ny kystlinie. Det inkluderer nye strandområder for turister og fastboende samt beskyttede læzoner, hvor lavvandede laguner samt enge vil skabe et nyt levested for vandfugle.

På den anden side er broløsningen, med sine mere end 80 bropiller, blevet vurderet grundigt for dens virkning på den vigtige vandudveksling mellem Nordsøen og Østersøen. DHI har også studeret, hvordan eksisterende broer har påvirket trækfuglenes adfærd.

I skrivende stund er Femern A/S’s foretrukne løsning en 18 km lang sænketunnel, med en firesporet motorvej samt en tosporet jernbane.

Projektet er følsomt, idet Femern Bælt-forbindelsen kommer til at passere gennem et såkaldt Natura 2000-område på den tyske side, og også tæt på andre Natura 2000-områder, som er defineret af EU's habitatdirektiv. "De miljømæssige undersøgelser i dette projekt har været særdeles detaljerede og omfattende. Det skulle spare kunden en masse penge i de efterfølgende projektfaser, da det burde reducere behovet for overvågning og opfølgende information", forklarer Anders Jensen fra DHI.

DHI’s ydelser har omfattet baseline studier samt konsekvensanalyser af hydrografi, vandkvalitet, kyst- og havbunds morfologi samt marin flora, fauna og fugle. Feltdata er blevet indsamlet fra 13 stationer, som blev oprettet netop til dette formål, samt fra overvågningsskib med regelmæssige sejladser gennem to år. Desuden har DHI undersøgt sedimenttransport og udviklet metocean design grundlag.


Billedtekster

Top: Foreslået spor for Femern Bælt-forbindelsen (© Der Spiegel)

Midt og bund: Miljøundersøgelserne blev udført af blandt andet dykkere fra fartøjer, der anvender state-of-the-art udstyr (© Femern A/S)