05 Nov 2012

Udvikling af innovativ teknologi til rensning af hospitalsspildevand

Ny hospitalsteknologi – Innovativ spildevandsrensning Vi samarbejder med danske hospitaler, miljømyndigheder og teknologiproducenter om at udvikle innovative løsninger på problemer med sundheds- og miljøskadelige stoffer og patogener.

Ny hospitalsteknologi – Innovativ spildevandsrensning

Vi samarbejder med danske hospitaler, miljømyndigheder og teknologiproducenter om at udvikle innovative løsninger på problemer med sundheds- og miljøskadelige stoffer og patogener.

Hospitalsspildevand kan renses ved kilden
DHI deltager i et projekt med et samlet budget på 43 mio. kr. Det er finansieret af Herlev Hospital, Fornyelsesfonden, Lynettefællesskabet og en række kommuner. Formålet er at udvikle et fuldskala demonstrationsanlæg, der kan vise teknologien frem for potentielle kunder. Anlægget forventes etableret i maj 2014 og projektet forløber frem til 2015.

Projektet, som Grundfos er projektleder på, giver svar på hvordan teknologierne skal kombineres og tilpasses, så de fungerer mest effektivt i forhold til driftsøkonomi, renseeffektivitet og robusthed. Hensigten er at teste og tilpasse en systemløsning til rensning af hospitalsspildevand i stor skala.

Vores rolle i projektet er at dokumentere alle projektets aktiviteter og resultater. Vi arbejder derudover med miljø- og sundhedsrisikovurdering af lægemidler, kemikalier og patogener, og vi bidrager til teknologieffektivisering og –udvikling, så teknologierne kan konstrueres optimalt.

Projektets systemløsning har til hensigt at demonstrere fordelene ved rensning af spildevand ved kilden, hvilket er mere kost-effektivt end rensning på et kommunalt renseanlæg. Projektet skal også give svar på, hvilke muligheder der er for genanvendelse af vandet.

DHI samarbejder om at udvikle løsninger på problemer med hospitalsspildevand
Hospitalsspildevand indeholder en kompleks blanding af miljøfarlige lægemiddelstoffer, sygdomsfremkaldende patogener og antibiotikaresistente bakterier, som ikke fjernes i eksisterende renseanlæg. Vi bidrager til at udvikle løsninger, som består af:

  • Miljømæssig og sundhedsrisikovurdering af udledninger af lægemidler, kemikalier og patogener, identifikation af problemerne og både risikovurdering i forhold til udledninger fra hospitaler og det tilknyttede vandområde.
  • Udvikling af innovative renseteknologier, hvor teknologien testes i laboratoriet, ved pilotprojekter og i fuldskala-anlæg.
  • Nyttiggørelse af spildevand. Vurdering af om det rensede spildevand kan udledes direkte til recipient eller kan genanvendes enten som teknisk vand, kølevand eller til rekreative formål.