12 Dec 2011

Ny DHI ekspertise: Effekt af undervandsstøj på marine dyr

Når der skal bygges på havet, og elementerne til en ny havvindmøllepark, en boreplatform, en ny bro eller en tunnel forankres til havbunden - så støjer det.

Når der skal bygges på havet, og elementerne til en ny havvindmøllepark, en boreplatform, en ny bro eller en tunnel forankres til havbunden - så støjer det. Støjen har betydning for livet i havet, men heldigvis kan virkningerne reduceres kraftigt, til glæde for de fisk og pattedyr, der lever i området.

EUs Havstrategidirektiv fra 2010 omfatter nu krav til håndtering af denne undervandsstøj, og det er et emne, der i stigende omfang optager forskere og rådgivere.

I løbet af 2011 har DHI styrket ekspertisen inden for området og kan tilbyde omfattende akustisk og biologisk know-how kombineret med state-of-the-art modellering. Hermed kan vi udarbejde pålidelige prognoser og mange forskellige scenarier for virkningen af støj i det marine miljø. På baggrund af disse kan man vælge den mest hensigtsmæssige metode til gennemførelse af et projekt – med mindst mulig påvirkning af det marine dyreliv.

Managing the impacts of underwater sound
Lyd bevæger sig gennem vand cirka fire gange hurtigere end gennem luft – afhængigt af temperatur, saltholdighed samt vandtryk. Dette hypotetiske kort viser det potentielle omfang og støjniveau ved opførelse af en vindmøllepark i Øresund. Sådanne lydkort benyttes sammen med data om distribution af fisk og havpattedyr til at give et skøn over antallet af de berørte havdyr.

Vigtige for opførelsen af havvindmølleparker og for skibsfarten

Frank Thomsen
Seniorforsker Frank Thomsen har tidligere arbejdet som rådgiver indenfor undervandsstøj for både myndigheder og internationale organisationer

Seniorforsker Frank Thomsen er uddannet havbiolog og har mange års erfaring med at undersøge og rådgive om undervandsstøjs indflydelse på havpattedyr og fisk. ”Konsekvensvurderinger er meget vigtige for at få offshore konstruktioner godkendt. Den viden og erfaring, som DHI kan tilbyde, vil klart øge vores kunders muligheder for hurtig godkendelse og igangsættelse af et projekt,” fortæller Frank. ”Desuden vil det gavne havpattedyr og fisk.”

Støjrelaterede konsekvensanalyser og –prognoser samt detaljerede støjrisikovurderinger benyttes både til planlægning, design og konstruktion af offshore vindmølleparker samt til vurdering og imødegåelse af påvirkninger fra skibsfarten.

I førertrøjen med vurdering af støjpåvirkning fra udgravninger

Som formand for arbejdsgruppen vedrørende undervandsstøj i regi af CEDA, Central Dredging Association, har Frank Thomsen senest stået i spidsen for udarbejdelsen af et whitepaper om udgravning til havs og konsekvenserne af undervandsstøj. ”Vores arbejde reducerer nogle usikkerheder der har eksisteret, og samtidig opfordrer vi og CEDA til, at der bliver udarbejdet standarder for overvågning af undervandsstøj. Det vil lette udarbejdelse af vurderinger af virkning på miljøet som i Europa fremover også skal omfatte håndtering af undervandsstøj."