01 Dec 2008

Øresundssamarbejde om spildevandskilder til miljøskadelige stoffer

I de seneste to år har deltagerne i KILDESAMARBEJDET arbejdet sammen om at finde og reducere spildevandskilder til udledning af miljøskadelige stoffer. Nu er projektet afsluttet, men samarbejdet fortsætter bl.a.

I de seneste to år har deltagerne i KILDESAMARBEJDET arbejdet sammen om at finde og reducere spildevandskilder til udledning af miljøskadelige stoffer. Nu er projektet afsluttet, men samarbejdet fortsætter bl.a. via det dansk-svenske videncenter på www.spildevandsinfo.dk, hvor også alle projektresultaterne er tilgængelige.

Deltagerne har gennemført fælles udviklingsprojekter og delt viden om kildesporingsmetoder, forvaltning af forureningskilder samt metoder til rensning af spildevand. Samtidig har det været målet at gøre deltagernes viden og erfaringer tilgængelige for alle aktører i Øresundsregionen.

Hovedparten af kilderne (industrier, sygehuse, affaldsdeponier m.m.) med udledninger af miljø- og sundhedsskadelige stoffer ligger i oplande til offentlige renseanlæg. Renseanlæggene er først og fremmest bygget til at fjerne organisk stof og næringsstoffer, mens de miljø- og sundhedsskadelige stoffer i varierende omfang vil løbe igennem renseanlæggene til vandområder, blive ophobet i slammet og undervejs vil eksponere kloakarbejdere og medarbejdere på renseanlæg. Hvis miljø- og sundhedsrisikoen ved stofferne skal minimeres, er det derfor nødvendigt med forebyggelse og begrænsning ved kilderne.

I Kildesamarbejdet har flere kilder til miljø- og sundhedsskadelige stoffer været i fokus, og der har således været gennemført aktiviteter, der har omfattet følgende kildetyper:

 • Industriområder (Industrier, kraftværker, kontorer m.m.)
 • Hospitaler
 • Husholdninger
 • Affaldsdeponier
 • Urban overfladeafstrømning

Projektets mange måleresultater er sammenfattet i en lettilgængelig udgivelse ”Kildehåndbogen”, som kan downloades fra projekthjemmesiden www.kildesamarbejdet.org. Via projektet er der dannet et netværk for aktørerne på spildevandsområdet på begge sider af Øresund. Hvis du gerne vil deltage i dette netværk, kan du sende mail til DHI (kbm@dhigroup.com).

 Projektet er delvist finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Interreg IIIA Øresundsregionen.

Partnere i Kildesamarbejdet:

 • Hvidovre Kommune
 • VA SYD
 • Länsstyrelsen i Skåne Län
 • Lynettefællesskabet I/S
 • Helsingborgs Stad
 • Gladsaxe Kommune
 • SYSAV AB
 • Miljøstyrelsen
 • Lunds Universitet
 • DHI