20 Mar 2007

Fra grundvandsmodellering til integreret vandresourceforvaltning

Udarbejdelsen af vandplaner i forbindelse med vandrammedirektivet sigter imod at opfylde målsætning omkring god økologisk tilstand for fjorde, søer og. vandløb.

Udarbejdelsen af vandplaner i forbindelse med vandrammedirektivet sigter imod at opfylde målsætning omkring god økologisk tilstand for fjorde, søer og. vandløb. I Danmark påvirker den betydelige grundvandsindvinding vandkvaliteten i overfladevand og forurenende stoffer kan transporteres i hele det hydrologiske system. Med Vandrammedirektivets krav om integreret forvaltning, den integrerede natur af vandmiljøproblemer og udsigten til håndtering af flere indbyrdes afhængige miljømål må redskaber til beregning af miljøeffekter ligeledes vær integrerede. DHI’s integrerede modeller (MIKE SHE, MIKE11, MIKE ECO Lab) åbner mulighed for at evaluere alternative midler til opfyldelse af målsætningerne i et sammenhæng. Der eksisterer allerede et antal modeller, der med fordel kan benyttes i vandplanarbejdet samt i forhold til lokale projekter omkring f.eks. grundvandsbeskyttelse og vådområderestaurering. Desuden foreligger et stort antal grundvandsmodeller og overfladevandsmodeller der kan sammenbygges til en integreret model.

De farvede områder på kortet viser MIKE SHE modeller opstillet af DHI i Danmark indenfor de seneste år . Derudover findes bla. GEUS Danmarksmodel dækkende hele landet i grov skala og en række MIKE SHE modeller opstillet af rådgivere for myndigheder til løsning af en lang række detailopgaver indenfor vandforvaltning. Når medregnes et forbedret datagrundlag er der gode forudsætninger tilstede for at konvertere til integrerede modeller, der kan bruges på tværs i forvaltningen.

Klik for at åbne et aktivt kort - klik derefter på det enkelte projektområde for mere information.

TimeMap


Time
Map® Project
  © 2005 Archaeological Computing Laboratory, Spatial Science Innovation Unit, University of Sydney. Team Leader: Ian Johnson. Senior Programmer: Artem Osmakov. Published 2007/03/15 Template 07 June 2005


Problemstillingerne relateret til påvirkningen af grundvand og overfladevand kræver en integreret hydrologisk indgangsvinkel. MIKE SHE er udviklet som en fysisk baseret integreret hydrologisk model, og simulerer udvekslingen mellem de vigtigste processer i det hydrologiske kredsløb.

MIKE SHE medfører integrerede løsninger der f.eks. kan bruges ved udarbejdelse af vandplaner til Vandrammedirektiver, restaurering af vådområder, VVM redegørelser samt andre problemstillinger hvor en integreret løsning er påkrævet.

MIKE SHE er baseret på den seneste forskning og nogle af de nyeste udviklinger er:

  • GIS data kan bruges direkte i modellen.
  • Import af grid baseret radar og satellit data.
  • Automatisk kalibrering.
  • Ny brugerflade fil vandkvalitetsmodellering.

Det har aldrig været lettere at opstille en model, samtidigt med at de nyeste udviklinger benyttes!

Mikesh2


Relevant Literature

Bøgh, E., Butts, M., Hansen, S., Søgaard, H. 2003. Satellitbilleder til modellering af vandbalance. Vand og Jord, 10(2) 72-76.

Boegh, E., Thorsen, M., Butts, M.B., Hansen, S., Christiansen, J.S., van der Keur, P., Abrahamsen, P., Soegaard, H., Schelde, K.,Thomsen, A., Hasager, C.B., Jensen, N.O. and Refsgaard, J.C.  Incorporating remote sensing data in physically based distributed agro-hydrological modelling. Journal of Hydrology, Volume 287, Issues 1-4, 25, Pages 279-299, 2004.

Graham, D.N. and M. B. Butts (2006) Flexible, integrated watershed modelling with MIKE SHE. In Watershed Models, (Eds. V.P. Singh & D.K. Frevert) CRC Press. Pages245-272, ISBN: 0849336090.

Madsen, H. 2003. Parameter estimation on distributed hydrological catchment modelling using automatic calibration with multiple objectives. Adv. Water Res., 26(2) 205-216

Refsgaard, A, Jessen, O., Møller, B. 2007. Retablering af god økologiske status I moser. Vand og Jord, 14(1) 72-76.

Thompson, J.R. Sørensen, H.R., Gavin, H., and Refsgaard, A., Application of the coupled MIKE SHE/MIKE 11 modelling system to a lowland wet grassland in southeast England, in Journal of Hydrology, 293(1-4), 2004, p151-179.