DHI Software

MIKE Powered by DHI představuje skupinu programových prostředků, které vám umožní analyzovat a řešit velký okruh problémů ve vodním hospodářství, ať se jedná o města, vodní zdroje a životní prostředí, podzemní vodu či moře a oceány. 

Tyto specifické softwary jsou doplněny nástroji pro řízení, rozhodování a správu dat, včetně nových aplikací. Novinkou je zejména nabídka pronájmu DHI softwarových produktů. Tato možnost je výhodná zejména pro využití u krátkodobých projektů.

Město

Nezáleží na tom, zda pracujete v oblasti zásobování vodou, v oblasti odvodnění urbanizovaných území nebo posuzujete čistírny odpadních vod, software skupiny DHI jsou vždy správnou volbou. Jednotlivé programy a jejich moduly nám umožňují nalézt optimální řešení. V budoucnu máte možnost Váš software rozšířit o další dostupné funkcionality kdykoliv budete potřebovat.

MIKE URBAN+
Nástupce MIKE URBAN 2020 v sobě nese kombinaci 25ti let tradice simulačního softwaru DHI a světovou špičku v GIS technologiích - společností ESRI. Výsledkem spojení těchto dvou elementů vzniká produkt, který definuje nové průmyslové standardy v modelování zásobování vodou a odvodnění městských aglomerací. Programový prostředek MIKE URBAN+ je určen pro globální analýzu funkce vodovodních a kanalizačních systémů.

WEST
WEST je výkonný a uživatelsky příjemný nástroj pro dynamické modelování a simulace procesů na čistírnách odpadních vod (ČOV). Programu WEST obsahuje rozsáhlý a nejmodernější model včetně knihoven technologických procesů, což umožňuje modelovat a vyhodnocovat téměř jakýkoliv typ moderní čistírny odpadních vod.

GANDALF
Softwarový prostředek určený pro práci s časově orientovanými daty – časovými řadami, jejich kontrolu a efektivní prezentaci. SW je určený speciálně pro zpracování dat z měrných kampaní, reporting měření, detailní analýzu vybraných objektů na vodovodních a kanalizačních sítích, ale své uplatnění nachází v celém spektru úloh ve vodním hospodářství. Více informací zde

WaterNet Advisor
Webový klient pro práci s hydraulickým modelem - Aplikace se zjednodušeným uživatelským rozhraním, která umožňuje využití modelu širším počtem pracovníků včetně plánování a rozvoje sítě, dispečinku, pracovníků údržby a podobně. Více informací naleznete zde.

SYNGISMO
Systém Syngismo umožňuje aktualizaci matematického modelu vodovodní i kanalizační sítě na základě vyhodnocení rozdílů mezi databází modelu a datovým zdrojem GIS a ZIS. Aplikace v prvním kroku porovná odpovídající si prvky modelu a datového zdroje a rozdíly zapíše do rozdílové databáze. V druhém kroku pak provede aktualizaci modelu podle výsledků v rozdílové databázi. Systém umožňuje automatizace aktualizace systému s minimalizovanými požadavky na ruční zpracování a stálý přehled o změnách.Více informací naleznete zde.

Monitor úniku
Monitor úniku je nástroj pro kompletní sběr dat a efektivní a rychlé vyhodnocování úniků ve vodovodní síti. Jedná se o podnikový informační systém, resp. nástroj pro efektivní provoz systémů zásobování vodou. Použitá metodika je v souladu s metodikou IWA. Více informací naleznete zdeNyní možnost jednoduchého vyzkoušení systému i s použitím Vašich dat. Navštivte www.leakagemonitor.com!

Říční hydraulika a vodní zdroje

Na následujících řádcích bychom Vám rádi představili nástroje určené pro vodní zdroje ve vnitrozemí. Programy nabízejí řešení různých problémů, mnohdy podobných, ale z různých úhlů pohledu. Nástroje vynikají vysokou flexibilitou, takže můžete vytvářet komplexní nebo i jednoduché modely, které vyhovují vašim potřebám a dostupným datům.

MIKE HYDRO River
Komplexní jednorozměrný matematický model pro simulace proudění, kvality vody a pohybu splavenin v otevřených korytech a inundačních územích a srážkoodtokových jevů; efektivní nástroj pro inženýrskou činnost v oblasti vodních toků a říčních systémů, např. při řešení protipovodňové ochrany, vývoje kvality vody a řízení vodohospodářských objektů vody.

MIKE 21 C
Komplexní dvourozměrný matematický model pro simulace proudění vody s volnou hladinou a souvisejících jevů, jako je pohyb splavenin, kvalita vody, eutrofizace, šíření znečištění, cyklus těžkých kovů, účinky větru a vlnění.

MIKE FLOOD
Přídavný modul, který výrazně rozšiřuje možnosti ve zpracování a prezentaci výsledků simulací prostředkem MIKE 11. Byl vytvořen především pro generaci a prohlížení map zátopy, zátopových čar, hloubek vody a výšky hladiny v zájmových územích. Umožňuje vytvářet animace a exportovat všechny typy výsledků pro další zpracování. 

MIKE HYDRO Basin
Výkonný nástroj pro multisektorové použití v povodí řek pro získání údajů z oblasti životního prostředí - zdroje povrchové a podzemní vody a kvalita vody.

MIKE SHE
Globální, dynamický hydrologický model pro simulace základních procesů v zemní fázi hydrologického cyklu; model je vhodný pro analýzu, plánování a řízení v oblasti vodních zdrojů, povodí a životního prostředí, model má širokou oblast uplatnění při posuzování vzájemných interakcí mezi povrchovou a podzemní vodou a při řešení zásadních technických zásahů v povodí.

Podzemní voda a porézní média

FEFLOW
FEFLOW představuje soubor nástrojů pro modelování procesů v podzemních vodách a porézních médiích. Umožňuje simulovat proudění kapaliny, stáří podzemní vody, transport tepla a kontaminantů v plně či částečně saturovaném prostředí.

Více informací o nabízených softwarech naleznete zde.

Kurzy a školení

THE ACADEMY by DHI nabízí širokou paletu kurzů a možností zvýšení znalostí nejen v oblasti vodního hospodářství, ale také v oblasti kvality a toxikologie. Na "homepage" naší webové stránky a na těchto stránkách naleznete vždy nejaktuálnější informace o plánovaných školeních a kalendář kurzů a seminářů. 

K dispozici jsou také vybrané "webináře" ZDARMA (v anglickém jazyce). 

Dotazy ohledně informací o kurzech a školeních pořádaných v České republice zasílejte na frne@dhigroup.com.