DHI Software

MIKE Powered by DHI představuje skupinu programových prostředků, které vám umožní analyzovat a řešit velký okruh problémů ve vodním hospodářství, ať se jedná o města, vodní zdroje a životní prostředí, podzemní vodu či moře a oceány. 

Tyto specifické softwary jsou doplněny nástroji pro řízení, rozhodování a správu dat, včetně nových aplikací. Novinkou je zejména nabídka pronájmu DHI softwarových produktů. Tato možnost je výhodná zejména pro využití u krátkodobých projektů.

Město

Nezáleží na tom, zda pracujete v oblasti zásobování vodou, v oblasti odvodnění urbanizovaných území nebo posuzujete čistírny odpadních vod, software skupiny DHI jsou vždy správnou volbou. Jednotlivé programy a jejich moduly nám umožňují nalézt optimální řešení. V budoucnu máte možnost Váš software rozšířit o další dostupné funkcionality kdykoliv budete potřebovat.

MIKE+
Nástupce MIKE URBAN+ a MIKE URBAN 2020 v sobě nese kombinaci 25ti let tradice simulačního softwaru DHI a světovou špičku v GIS technologiích - společností ESRI. Výsledkem spojení těchto dvou elementů vzniká produkt, který definuje nové průmyslové standardy v modelování zásobování vodou a odvodnění městských aglomerací, nyní na nové platformě MIKE+. S využitím platformy MIKE+ můžete integrovat, modelovat a spravovat všechny městské vodohospodářské systémy v jednom prostředí. Můžete provádět komplexní analýzy vaší vodohospodářské infrastruktury. Všechny nejnovější analytické metody a data máte přehledně na jednom místě a rychle k dispozici.Vodovodní sítě a kanalizační systémy, nově také sítě vodních toků a objektů na nich poprvé v jednom přehledném a intuitivním prostředí, to je nový MIKE+.

WEST
WEST je výkonný a uživatelsky příjemný nástroj pro dynamické modelování a simulace procesů na čistírnách odpadních vod (ČOV). Programu WEST obsahuje rozsáhlý a nejmodernější model včetně knihoven technologických procesů, což umožňuje modelovat a vyhodnocovat téměř jakýkoliv typ moderní čistírny odpadních vod.

GANDALF
Softwarový prostředek určený pro práci s časově orientovanými daty – časovými řadami, jejich kontrolu a efektivní prezentaci. SW je určený speciálně pro zpracování dat z měrných kampaní, reporting měření, detailní analýzu vybraných objektů na vodovodních a kanalizačních sítích, ale své uplatnění nachází v celém spektru úloh ve vodním hospodářství. Více informací zde

MIKE WaterNet Advisor
Webový klient pro práci s hydraulickým modelem - Aplikace se zjednodušeným uživatelským rozhraním, která umožňuje využití modelu širším počtem pracovníků včetně plánování a rozvoje sítě, dispečinku, pracovníků údržby a podobně. Výkonné vizualizační schopnosti  MIKE WaterNet Advisoru byly rozšířeny také na kanalizační systémy. Více informací naleznete zde.

SYNGISMO
Systém Syngismo umožňuje aktualizaci matematického modelu vodovodní i kanalizační sítě na základě vyhodnocení rozdílů mezi databází modelu a datovým zdrojem GIS a ZIS. Aplikace v prvním kroku porovná odpovídající si prvky modelu a datového zdroje a rozdíly zapíše do rozdílové databáze. V druhém kroku pak provede aktualizaci modelu podle výsledků v rozdílové databázi. Systém umožňuje automatizace aktualizace systému s minimalizovanými požadavky na ruční zpracování a stálý přehled o změnách.Více informací naleznete zde.

Monitor úniku
Monitor úniku je nástroj pro kompletní sběr dat a efektivní a rychlé vyhodnocování úniků ve vodovodní síti. Jedná se o podnikový informační systém, resp. nástroj pro efektivní provoz systémů zásobování vodou. Použitá metodika je v souladu s metodikou IWA. Více informací naleznete zdeNyní možnost jednoduchého vyzkoušení systému i s použitím Vašich dat. Navštivte www.leakagemonitor.com!

Říční hydraulika a vodní zdroje

Na následujících řádcích bychom Vám rádi představili nástroje určené pro vodní zdroje ve vnitrozemí. Programy nabízejí řešení různých problémů, mnohdy podobných, ale z různých úhlů pohledu. Nástroje vynikají vysokou flexibilitou, takže můžete vytvářet komplexní nebo i jednoduché modely, které vyhovují vašim potřebám a dostupným datům.

MIKE HYDRO River
Komplexní jednorozměrný matematický model pro simulace proudění, kvality vody a pohybu splavenin v otevřených korytech a inundačních územích a srážkoodtokových jevů; efektivní nástroj pro inženýrskou činnost v oblasti vodních toků a říčních systémů, např. při řešení protipovodňové ochrany, vývoje kvality vody a řízení vodohospodářských objektů vody.

MIKE 21 C
Komplexní dvourozměrný matematický model pro simulace proudění vody s volnou hladinou a souvisejících jevů, jako je pohyb splavenin, kvalita vody, eutrofizace, šíření znečištění, cyklus těžkých kovů, účinky větru a vlnění.

MIKE+ FLOOD
MIKE+ 2D Overland modul, který výrazně rozšiřuje možnosti ve zpracování a prezentaci výsledků hydrodynamických simulací pomocí enginu MIKE 21 Flexible Mesh (FM). Byl vytvořen především pro generaci a prohlížení map zátopy, zátopových čar, hloubek vody a výšky hladiny v zájmových územích, pro přidávání jezů, přepadů a dalších objektů. Umožňuje vytvářet animace a exportovat všechny typy výsledků pro další zpracování. 

MIKE HYDRO Basin
Výkonný nástroj pro multisektorové použití v povodí řek pro získání údajů z oblasti životního prostředí - zdroje povrchové a podzemní vody a kvalita vody.

MIKE SHE
Globální, dynamický hydrologický model pro simulace základních procesů v zemní fázi hydrologického cyklu; model je vhodný pro analýzu, plánování a řízení v oblasti vodních zdrojů, povodí a životního prostředí, model má širokou oblast uplatnění při posuzování vzájemných interakcí mezi povrchovou a podzemní vodou a při řešení zásadních technických zásahů v povodí.

Podzemní voda a porézní média

FEFLOW
FEFLOW představuje soubor nástrojů pro modelování procesů v podzemních vodách a porézních médiích. Umožňuje simulovat proudění kapaliny, stáří podzemní vody, transport tepla a kontaminantů v plně či částečně saturovaném prostředí. Aktuální verze FEFLOW nabízí mimo standardní nástroje a funkce také import, aktualizaci a sdílení výsledků modelů MODFLOW a propojení s novým hydromechanickým modulem využitelným pro odhad poklesu povrchu a předpovědi čerpacích poměrů

PRONÁJEM SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ

Kromě klasických licencí s neomezenou dobou platností (verze Professional a Essential) nabízíme také možnost pronájmu softwarových produktů na dobu 1 - 12 měsíců
s možností prodloužení.

Hlavní oblasti, pro které je služba pronájmu nabízena:

- Cities (WaterNt Advisor, Water Distribution, Collection Systems, Water Dstribution On-line, URBAN Flooding, URBAN Utilities, Wastewater Treatment, Future City Flow)

- Groundwater (SW FEFLOW Flow/Heat, Groundwater, Mining)

- Water Resources (Hydrology and Hydraulics, Flooding, River Flooding, 2D Overland)

- Coast and Sea (Marine GO, Hydrodynamics, Ocean Engineering, Coastal Engineering, Environmental Engineering, Ports and Maritime, Linux)

- Data & Operations (DATA & OPERATIONS, Water Distribution Online)

- API's (MIKE 1D API, DHI EPANET API)

Podrobné informace s uvedenými cenami naleznete na tomto odkazu.

Více informací o nabízených softwarech naleznete zde případně v novém katalogu softwarových produktů MIKE Powered by DHI.

Kurzy a školení

THE ACADEMY by DHI nabízí širokou paletu kurzů a možností zvýšení znalostí nejen v oblasti vodního hospodářství, ale také v oblasti kvality a toxikologie. Na "homepage" naší webové stránky a na těchto stránkách naleznete vždy nejaktuálnější informace o plánovaných školeních a kalendář kurzů a seminářů. 

K dispozici jsou také vybrané "webináře" ZDARMA (v anglickém jazyce). 

Dotazy ohledně informací o kurzech a školeních pořádaných v České republice zasílejte na frne@dhigroup.com.