Monitorovacie kampane

Celý rad informácií je možné získať len na základe výsledkov monitoringu. Namerané údaje sú nevyhnutné nielen pre prácu so simulačnými modelmi, ale aj pre prevádzku stokových a vodovodných systémov.

Vyrovnaná kombinácia medzi meraním a výpočtom je jednou zo základných podmienok úspešného riešenia problematiky vodného hospodárstva za prijateľné náklady. Optimálnou voľbou monitorovacej stratégie (v súvislosti s možnosťami výpočtových prostriedkov) je možné získať neoceniteľné informácie pre rýchle a v porovnaní s následnými investíciami lacné spracovanie variantných riešení.

V oblasti monitoringu stokových sietí a vodovodných sietí poskytujeme návrh a realizáciu krátkodobých alebo strednodobých meracích kampaní, ktoré obsahujú nasledovné riešenia:

  • meranie zrážok
  • meranie hladín a prietokov v kanalizácii a malých vodných tokoch
  • meranie kvality vody vo vodných tokoch a kanalizačných systémoch
  • meranie tlakov, prietokov, hladín a odberov na vodovodných sieťach
  • hydrantové testy
  • meranie únikov a ich distribúciu
  • meranie kapacity požiarnych hydrantov