Kanalizačné siete

Vyvážená kombinácia medzi meraním a výpočtom je jednou zo základných podmienok úspešného riešenia problematík vodného hospodárstva za prijateľné náklady.

DHI v oblasti monitoringu stokových sietí ponúka návrh a realizáciu krátkodobých alebo strednodobých merných kampaní ktoré zahŕňajú predovšetkým:

  • Meranie zrážok
  • Meranie hladín a prietokov v kanalizáciách a malých vodných tokoch
  • Meranie kvality vody vo vodných tokoch a kanalizáciách

Meranie zrážok

K meraniu množstva a intenzity dažďových zrážok sa využíva člnkový zrážkomer typu M4016G, firmy Fiedler so záchytnou plochou 500 cm2 a objemom člnka 5 ml t j., jedno preklopenie člnka zodpovedá zrážkovému úhrnu 0,1 mm.

Registračná jednotka zrážkomeru M4016G zaznamenáva v minútových intervaloch počty preklopení merného člnka prepočítané na množstvo zrážok. Denné úhrny zrážok sú vypočítané automaticky.

Nastavenie parametrov záznamovej jednotky, kalibrácia zrážkomeru a načítanie registrovaných hodnôt je uskutočňované pomocou štandardného sériového rozhrania a software Most 2.3.Meranie hladín

Pre meranie hladiny vody v osadených merných profiloch sa používa šestnásť kanálová jednotka M4016 firmy Fiedler, tvoriaca základ meracej súpravy MS16. Jednotka je v prenosnom prevedení s akumulátorovým napájaním. K jednotke je pripojená jedna alebo dve ultrazvukové sondy US3000 pre snímanie hladiny. Archivácia hodnôt sa vykonáva po 2 minútach do registračnej jednotky.

Ukážka nameraných dát, výška hladiny v mernom profile

Meranie prietokov

NIVUS, model PCM bol špeciálne navrhnutý k dlhodobému zberu dát v aplikáciách týkajúcich sa prúdenia v otvorených korytách a potrubiach, akými sú napr. stokové siete. Batériami napájaný systém sa skladá z registračnej jednotky a senzorov merajúcich hĺbku a rýchlosť prúdenia spolu s tlakom. Model PCM vyhovuje medzinárodným štandardom pre inštaláciu v potenciálne výbušných prostrediach. Z registračnej jednotky sú vysielané impulzy riadiace jednotlivé senzory.

Ultrazvukový senzor úrovne hladiny od firmy NIVUS je bezkontaktné meracie zariadenie pre rozsah 0-3 m s rozlíšením 0,5 mm. Senzor meria čas, za ktorý ultrazvukový signál prekoná vzdialenosť od vysielača k hladine a späť. Takto získané dáta sú ďalej spracovávané v závislosti na údajoch popisujúcich geometriu potrubia a je z nich vypočítaná hĺbka vody v potrubí (v stoke). Ultrazvukový senzor je pripevnený na hornej stene potrubia. Na spodnej strane senzoru sú umiestnené štyri nezávislé ultrazvukové vysielače/prijímače, ktoré umožňujú až dvanásť párových konfigurácií pre nezávislé krížové meranie, ktoré je veľmi presné a spoľahlivé. Minimálna tzv. „mŕtva" zóna je menšia ako 1 cm. Vďaka tomu je možné registrovať dáta prakticky v celom mernom profile. Pokročilá softwarová filtrácia chýb slúži na kompenzáciu chýb za nepriaznivých podmienok, akými sú napr. pena, vlny apod. Kompenzáciu teplotných rozdielov umožňuje vstavaný teplotný senzor.

Senzor hydrodynamického tlaku od firmy NIVUS nachádza uplatnenie predovšetkým behom tlakových podmienok. Výsledná hĺbka prúdenia je určená z rozdielu atmosférického a hydrodynamického tlaku. Senzor môže byť inštalovaný ako samostatné meradlo hĺbky prúdenia, alebo súčasne s ultrazvukovým senzorom hladiny k verifikácii nameraných hodnôt. Je ho možné využiť pre registráciu výšky vodného stĺpca v šachtách pri tlakovom prúdení v rozsahu až do tlaku 30,0 psi. = cca 21,0 m s rozlíšením 0,025% plného rozsahu. Aerodynamický tvar minimálne narušuje prúdenie v porovnaní s inými všeobecne používanými tvarmi senzorov. Teplotnú kompenzáciu umožňuje vstavaný teplotný senzor.

Senzor maximálnej okamžitej rýchlosti meria rýchlosť po celej hĺbke prúdenia v rozsahu rýchlostí -1,5 - +6,1 m.s-1 s rozlíšením 0,01m.s-1. Senzor vysiela ultrazvukový signál, ktorý je po odrazoch spracovávaný. Pre vyhodnocovanie sa využíva meranie zmeny frekvencie medzi vysielaným a odrazeným signálom. Výsledkom analýzy je hodnota maximálnej okamžitej rýchlosti, z ktorej je následne vypočítaná priemerná rýchlosť prúdenia. Senzor je možné inštalovať na dno potrubia, resp. na sedimenty v kanalizácii. Získané dáta slúžia ako vstup do rovnice kontinuity a v spojení s ďalšími senzormi pre meranie hladiny potom pre výpočet prietoku v stokových sieťach, najmä pri neustálenom prúdení. Miniatúrna veľkosť senzoru umožňuje meranie rýchlosti už od hĺbky 2,5 cm. Funkčný rozsah umožňuje stanovenie rýchlosti v smeru kladnom i zápornom (spätné vzdutie).

Ukážka nameraných dát, prietok v mernom profile