Gandalf – riešenie časových radov

Gandalf je softvérový prostriedok určený pre prácu s časovo orientovanými dátami – časové rady, ich kontrola a efektívna prezentácia. Software je určený špeciálne pre spracovanie dát z merných kampaní, reporting merania, detailnú analýzu vybraných objektov na vodovodných a kanalizačných sieťach, ale svoje uplatnenie nachádza v celom spektre úloh vodného hospodárstva.

Gandalf umožňuje archivovať, spracovávať a efektívne prezentovať dáta ľubovoľných časových radov, hlavne dát o zrážkach, hladinách a prietokoch, dáta o kvalite vody a ďalších časových radov ako napr. teploty, výpar a pod. Umožňuje import dát z monitorovacích zariadení širokej škály výrobcov a dodávateľov meracej techniky a export dát do formátu bežných simulačných modelov. 

Gandalf je špeciálne vyvíjaný pre prácu s veľkými objemami dát a to ako do počtu záznamov v jednom časovom rade, tak do množstva časových radov. Softvér umožňuje rýchle a efektívne vykonanie analýzy meraných alebo vypočítaných radov. 

HISTÓRIA VÝVOJA PROGRAMOVÉHO PROSTRIEDKU GANDALF

Problematika zaistenia programového produktu pre komplexné spracovanie dát z monitoringu bola v DHI po dlhú dobu veľmi diskutovanou otázkou. Cieľom bolo nájsť, poprípade vyvinúť softvér s užívateľským jednoduchým a zrozumiteľným rozhraním a flexibilným využitím, čo dostupné programové prostriedky väčšinou nesplňovali. V požiadavkách na softvér bol kladený dôraz na otvorenosť riešenia z pohľadu podpory dátových formátov a to tak pre komunikáciu s bežne dostupnými prístrojmi na trhu tak s matematickými modelmi alebo tabuľkovými programami.

Výsledkom hľadania bolo rozhodnutie o vývoji vlastného softvéru, ktorý by splňoval vyššie uvedené požiadavky. Z pôvodnej koncepcie interného produktu, ktorý mal slúžiť pre základné spracovanie dát najmä z monitoringu kanalizácie bol vyvinutý silný nástroj na spracovanie, „čistenie“, analýzu, archiváciu a následnú prezentáciu dát používaných pre riešenie úloh vo vodnom hospodárstve. Od roku 1998, keď bola vytvorená prvá verzia, sa GANDALF stal kľúčovým nástrojom pre spracovanie dát z monitoringu v mnohých expertných firmách. 

HW / SW NÁROKY

GANDALF je určený pre platformu Microsoft Windows – Windows XP / (Windows Vista) / Windows 7. Minimálna konfigurácia sa dotýka najmä operačnej pamäte s ohľadom na plynulosť práce s často rozsiahlymi časovými radami.  Pre Windows XP je doporučené min. 1 GB RAM, pre vyššie verzie potom 2GB RAM.

UŽÍVATELIA

 • Spoločnosti zaoberajúce sa monitoringom
 • Konzultanti a experti
 • Prevádzkovatelia mestskej infraštruktúry 
 • Vodohospodári v priemyslových závodoch
 • Univerzity a výskumné inštitúty 
 • Všetci ostatní pracujúci s časovými radmi

OBLASTI VYUŽITIA

 • Mestské odvodnenie a systémy zásobovania vodou
 • ČOV, úpravne vody a priemyslové závody
 • Projekty a štúdie v oblasti životného prostredia
 • Generely mestskej infraštruktúry

VYBRANÉ NÁSTROJE

 • Výpočty závislých dát z parametrov na základe empirických a regresných vzťahov
 • Plnú implementáciu užívateľských značiek
 • Situácie pre priestorovú prezentáciu monitorovacích bodov
 • Podpora importov a exportov dát z/do rôznych meracích zariadení a softvérov
 • Užívateľsky príjemné grafické rozhranie s priamymi výstupmi vo formáte HTML prezentácií
 • Ľahká orientácia v dátach
 • Štatistické / scatter graf

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH VÝPOČTOVÝCH FUNKCIÍ

 • Exponential – výpočet exponenciálnych rovníc v tvare Q=A*(h-B)^C+D, kde „h“ je hodnota vstupnej časovej rady. 
 • Polynomial - výpočet rovníc v tvare Q=Ax4+Bx3+Cx2+Dx4+E, kde „x“ je hodnota vstupnej časovej rady. 
 • Merge TS – spojenie dvoch časových radov do jednej (novej) výstupnej rady. 
 • Q-Manning – výpočet prietoku rovníc podľa Manninga. Voliteľnými parametrami pre výpočet sú koeficient drsnosti, priečny profil, tabuľka sedimentu a sklon čiary energie. 
 • Equidistant – prevedenie časové rady s neekvidištantným časovým krokom na časovú radu s ekvidištatným časovým krokom. 
 • Q-velocity – výpočet prietokov rovníc kontinuity Q=S*v kde S je prietočná plocha a v je hodnota rýchlosti z časovej rady rýchlostí. Voliteľne je možno zadať tabuľku sedimentov. 
 • Tabular – výpočet výstupnej rady na základe užívateľsky definovanej tabuľky (input/output) vo forme textového súboru. 
 • V-notch weir (Rectangular weir) – výpočet prietoku pre trojuholníkový, resp. obdĺžnikový prepad. 
 • Rain intensity – výpočet časovej rady intenzít zrážok zo záznamu preklopení. 
 • Combination – zlúčenie dvoch časových radov na základe výpočtu rovníc Z=x* oper. y*koef2 kde x a y sú hodnoty vstupných časových radov TS1 a TS2. Hodnoty „koef1“ a „koef2“ sú multiplikačné koeficienty a „oper“ je funkcia „ + , - , * , / “. 
 • Average – výpočet výstupnej rady pomocou definovaných parametrov váženého priemeru na základe hodnôt vstupnej časovej rady. 
 • Timeshift – posun časovej rady v čase o daný časový krok v oboch smeroch časovej osi. 
 • Accumulation curve – súčtová čiara. 
 • Mask/Flag transfer – prenos vlajok/masky medzi časovými radmi.

Ďalšie informácie v anglickom jazyku na tejto stránke.