Monitoring

DHI SLOVAKIA poskytuje širokú paletu služieb v oblasti monitoringu vodného hospodárstva a životného prostredia. Spoločnosť sa systematicky zaoberá monitoringom viac ako 10 rokov, ponúkame a používame pre vlastné meranie technológie, ktoré patria k svetovým špičkám vo svojom odbore. 

V oblasti monitoringu stokových a kanalizačných systémov poskytujeme:

  • Návrhy a realizácie krátkodobých alebo strednodobých meracích kampaní
  • Projekty a realizácie trvalých merných profilov
  • Projekty a prenosy diaľkového prenosu dát
  • Dodávka a servis meracej techniky, zastúpenie firiem NIVUS, ADS a FIEDLER
  • Spracovanie a analýzy dát z merania
  • Súčinnosť pri vybavení úradného merania prietokov kvapalín s otvorenou hladinou

a ďalšie činnosti spojené s komplexným monitoringom stokových sietí, ČOV, zásobovacích systémoch a v ďalších oblastiach vodného hospodárstva a odstraňovaní a čistení odpadových vôd.

Ďalej poskytujeme služby v oblasti merania infiltračných charakteristík pôd a zemín.