Vodné zdroje a hydraulika

DHI disponuje širokou základňou vysoko kvalifikovaných expertov a odborníkov v rôznych odboroch vodného hospodárstva. Tak ako je základným rysom celej skupiny DHI široká paleta služieb a prostriedkov pre plánovanie, navrhovanie a riadenie v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia, v DHI SLOVAKIA sa komplexne zameriavame na riešenie základných hydraulických a hydrologických problémov v oblasti vodných zdrojov, nakladania s vodou a hydrauliky.

Hlavné oblasti aplikácie:

 • Modelovanie procesov hydrologického cyklu 
 • Simulovanie prúdenia v tokoch, nádržiach a kanálových sústavách 
 • Povodňové modelovanie a mapovanie inundačných území 
 • Záplavové mapy, záplavové čiary
 • Predbežné hodnotenie povodňového rizika
 • Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika
 • Plány manažmentu povodňového rizika
 • Hydraulické posúdenie účinnosti protipovodňových systémov 
 • Hydraulické posúdenie mostných a hydrotechnických objektov 
 • Hydraulické posúdenie poldrov alebo sústavy poldrov
 • Transport sedimentov a morfológia v tokoch a nádržiach 
 • Simulovanie interakcie povrchových a podzemných vôd 
 • Revitalizácie tokov, jazier a mokradí 
 • Modelovanie šírenia znečistenia v povrchových tokoch, nádržiach a podzemnej vode 
 • Modelovanie postupu prielomových vĺn v jednorozmernej a dvojrozmernej schematizácii 
 • Komplexný projekt protipovodňovej ochrany 

Trendom v riešení komplexných projektov je vývoj užívateľsky jednoduchých nástrojov pre podporu rozhodovacieho procesu, tiež nazývaný Decission Support System (DSS). Tieto riešenia zjednocujú časte veľmi komplexné systémy matematických modelov, aplikácie GIS, automatických procesov spracovania vstupných aj výstupných dát, aplikácií DEM atď., do užívateľsky jednoduchého a intuitívneho nástroja, ktorý umožňuje využitie našich nástrojov v každodennej reálnej praxi.