Vodovodné siete

Uspokojovanie potrieb rozvíjajúcej sa svetovej populácie

V roku 2025 budú dve tretiny populácie ovplyvnené nedostatkom vody. Zaistenie bezpečného, spoľahlivého a udržateľného zásobovania pitnou vodou má zásadný význam pre ľudský rozvoj. Tieto skutočnosti vytvárajú nové výzvy – hlavne v mestských oblastiach. Špecializované nástroje a odborné znalosti sú potrebné na pre zabezpečenie spoľahlivého systému zásobovania vodou, pre rozvoj bezpečných a energeticky účinných prevádzkových podmienok a pre udržanie kvality vody a ďalších štandardov. My Vám môžeme pomôcť.

Hlavné oblasti aplikácie:

  • Generely zásobovania vodou
  • Pasportizácia vodovodných sietí
  • Modelovanie vodovodných systémov
  • Modelovanie šírenia látky
  • Úniky vo vodovodných sieťach, redukcia únikov vody a vody nefakturovanej
  • Optimalizácia distribučných vodárenských systémov z hľadiska tlakových pomerov, kvality vody a energetických úspor
  • Riešenie vodného rázu
  • Optimalizácia a koncepčné riešenie regionálnych vodárenských systémov
  • Modelovanie vodárenských systémov v reálnom čase
  • Monitoring systémov zásobovania vodou

DHI vykonáva činnosti s plošnou identifikáciou únikov vody vo vodovodnom systéme (na základe kombinácie výsledkov nameraných tlakov a prietokov z mernej kampane s matematickým modelom). Zároveň je možné nainštalovať a prevádzkovať na Vašej vodovodnej sieti varovný systém, ktorý vodohospodára upozorní na potenciálny únik vody formou SMS správy. Vodohospodár vďaka stálemu meraniu získava kvalitný prehľad o správaní sa vodovodnej siete.