Kanalizačné siete a odvodnenie

Ako sa vyrovnať s rýchlou urbanizáciou a zmenou klímy?

Bezpečné a spoľahlivé riadenie mestských odpadových vôd a dažďových vôd je zložitá otázka, ktorá musí riešiť problémy súvisiace so zmenou klímy a rýchlou urbanizáciou. V dôsledku týchto zložitých podmienok a nedostatočnou údržbou, je významná časť odpadových a dažďových vôd v mestách odvádzaná systémom s nedostatočnou kapacitou alebo s nesprávnou funkciou. To vedie k niekoľkým problémom akými sú: nedostatočná kapacita, vyššie povodňové riziká, infiltrácia v stokových sieťach, zvýšená spotreba energie atď. My vám pomôžeme efektívne vyriešiť tieto problémy. 

Hlavné oblasti aplikácie:

  • Generely kanalizácií
  • Generely odvodnenia
  • Pasportizácia kanalizačných sietí
  • Modelovanie kanalizačných systémov
  • Hydrodynamické simulácie kvality vody v kanalizácii
  • Modelovanie hydrodynamických veličín kvality vody v kanalizácii
  • Riešenia balastných vôd
  • Monitoring systémov mestského odvodnenia
  • Modelovanie kanalizačných systémov v reálnom čase
  • Posúdenie funkcie odľahčovacích komôr

Pri vypracovaní projektov kanalizačných sietí a odvodnenia sa opierame o monitoring, ktorý súvisí s meraním hladín a prietokov v kanalizačnej sieti, meraním množstva a intenzity zrážok, stanovením množstva balastných vôd a plošnej identifikácii vnikania balastných vôd do kanalizácie. Viac sa môžete dozvedieť na našej stránke v časti Monitoring.