Konzultácie

Konzultačné služby spoločnosti DHI SLOVAKIA sú založené na aplikácii moderných technológií, vyvinutých na základe najnovších poznatkov z odborov hydroinformatiky, hydrauliky, hydrológie a súvisiacich odborov vodného hospodárstva a životného prostredia.

Vysoká kvalita našej práce je daná používaním moderných technológií v kombinácii s vysokou odbornou pripravenosťou a skúsenosťami zo Slovenska ako aj z mnohých zahraničných projektov. Väčšina aktivít je spojená s aplikáciou matematických modelov, databázových nástrojov či informačných systémov. Významná pozornosť je venovaná tiež spojeniu týchto činností s prácou v teréne, a to predovšetkým v oblasti monitoringu mestského odvodnenia, monitoringu systému zásobovania vodou, pasportizácie či ekologických a krajinných posúdení vodných tokov. Široké spektrum poskytovaných služieb pozostáva najmä z:

  • Voda v meste
  • Vodné zdroje a hydraulika
  • IT vo vodnom hospodárstve
  • Školenia