Spoločnosť DHI ponúka širokú ponuku služieb a nástrojov pre oblasť vodného hospodárstva a životného prostredia. Konzultačná a expertná činnosť je založená na aplikácii moderných technológií akými sú monitorovacie systémy, matematické modely, nástroje pre podporu rozhodovania a ďalšie.

DHI Slovak Republic

Sme experti na hydrológiu, hydrauliku povrchových a podzemných vôd, vodohospodársku chémiu, čistenie a úpravu vody a na ďalšie odbory súvisiace s vodným hospodárstvom a životným prostredím.

Zaoberáme sa najmä:

  • generelmi odvodnenia miest a vodárenských systémov,
  • posudkami zložitejších rekonštrukcií a návrhov objektov v kanalizácii
  • redukciou balastných vôd
  • znížením únikov z vodovodných sietí
  • projektmi protipovodňovej ochrany a stanovením záplavových území
  • štúdiami kvality vody vo vodných tokoch a v nádržiach
  • plánovaním v oblasti vôd
  • modelovaním procesov v podzemných vodách
  • vývojom špecializovaného SW a HW pre vodné hospodárstvo a životné prostredie
  • monitoringom vodovodných a kanalizačných sietí

Náš tým tvoria skúsení odborníci, ktorí majú bohaté skúsenosti s akademickým pôsobením v odbore, verejnej správe, správe vodných tokov a povodí, tak ako aj začínajúci inžinieri s novými nápadmi, prístupmi a energiou, ťažiaci z výhod pôsobenia v rozsiahlej medzinárodnej spoločnosti.

TRÉNINGOVÉ KURZY A SEMINÁRE

Upcoming training courses

10 Sep
1 day
MODELLING OF STORM WATER FOR GREEN CITIES This Pre-Conference Workshop is placed in conjunction with the 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage in Prague, Czech Republic. You will be introduced to different approaches to the modelling of various types of green infrastructure in MIKE URBAN and their effect on different types of storm events. In addition, you are also introduced to storm water quality and modelling thereof as well as storm water quality treatment options. Czech Republic
10 Sep
1 day
URBAN FLOOD DAMAGE MODELLING This Pre-Conference Workshop is placed in conjunction with the 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage in Prague. The goal of the course is to provide the skills and knowledge for estimating the risk and economic impacts from urban flooding. Czech Republic
10 Sep
1 day
UPGRADE YOUR OWN TRADITIONAL MODEL TO ONLINE AND REAL TIME This Pre-Conference Workshop is placed in conjunction with the 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage in Prague, Czech Republic. Bring your own model and learn about our successful approach for creating powerful forecasting and early warning systems and how you can set up your own system to meet your specific needs. Czech Republic
9 Oct
1 day
FLOOD FORECASTING AND EARLY WARNING This one-day course gives you an introduction to flood forecasting focusing on how they are built and how they are used by managers and operators during emergency situations. Czech Republic