Spoločnosť DHI ponúka širokú ponuku služieb a nástrojov pre oblasť vodného hospodárstva a životného prostredia. Konzultačná a expertná činnosť je založená na aplikácii moderných technológií akými sú monitorovacie systémy, matematické modely, nástroje pre podporu rozhodovania a ďalšie.

DHI Slovak Republic

Sme experti na hydrológiu, hydrauliku povrchových a podzemných vôd, vodohospodársku chémiu, čistenie a úpravu vody a na ďalšie odbory súvisiace s vodným hospodárstvom a životným prostredím.

Zaoberáme sa najmä:

  • generelmi odvodnenia miest a vodárenských systémov,
  • posudkami zložitejších rekonštrukcií a návrhov objektov v kanalizácii
  • redukciou balastných vôd
  • znížením únikov z vodovodných sietí
  • projektmi protipovodňovej ochrany a stanovením záplavových území
  • štúdiami kvality vody vo vodných tokoch a v nádržiach
  • plánovaním v oblasti vôd
  • modelovaním procesov v podzemných vodách
  • vývojom špecializovaného SW a HW pre vodné hospodárstvo a životné prostredie
  • monitoringom vodovodných a kanalizačných sietí

Náš tým tvoria skúsení odborníci, ktorí majú bohaté skúsenosti s akademickým pôsobením v odbore, verejnej správe, správe vodných tokov a povodí, tak ako aj začínajúci inžinieri s novými nápadmi, prístupmi a energiou, ťažiaci z výhod pôsobenia v rozsiahlej medzinárodnej spoločnosti.

TRÉNINGOVÉ KURZY A SEMINÁRE

Upcoming training courses

27-28 Mar
2 days
WATER RESOURCES INFORMATION MANAGEMENT This two-day course gives you a sound knowledge of information management ‘Best Practices’ and how to configure systems to support your specific needs and the decision support processes. Czech Republic
15-16 May
2 days
WEST This two-day course gives you an overview of the aspects to be addressed when modelling biological wastewater treatment plants. Training in  the WEST wastewater treatment plant (WWTP) modelling and simulation software is included. Czech Republic
9 Oct
1 day
FLOOD FORECASTING AND EARLY WARNING This one-day course gives you an introduction to flood forecasting focusing on how they are built and how they are used by managers and operators during emergency situations. Czech Republic